NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Az nincs
 2. Ő van lány
 3. Én nem vagyok
 4. Ők vannak
 5. Az van

5 True/False questions

 1. You are-You'reTe vagy

        

 2. I am-I'mÉn vagyok

        

 3. We are not-We aren'tŐk nincsenek

        

 4. We are-We'reMi vagyunk

        

 5. He is-He'sŐ van lány

        

Create Set