NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Ő van lány
 2. Mi nem vagyunk
 3. Ti vagytok
 4. Te nem vagy
 5. Ő nincs lány

5 True/False questions

 1. I am not-I'm notÉn nem vagyok

        

 2. You are not-You aren'tMi nem vagyunk

        

 3. It is-It'sAz van

        

 4. You are-You'reMi vagyunk

        

 5. I am-I'mÉn vagyok

        

Create Set