NAME

Question types


Start with


Question limit

of 16 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

6 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. Te nem vagy
 2. Mi nem vagyunk
 3. Ők vannak
 4. Én nem vagyok
 5. Ti nem vagytok

5 True/False questions

 1. You are-You'reTi vagytok

        

 2. He is-He'sŐ van fiú

        

 3. We are-We'reTe vagy

        

 4. He is not-He isn'tŐ nincs lány

        

 5. I am-I'mÉn vagyok

        

Create Set