NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. methodical
 2. tight-fisted
 3. argumentative
 4. garrulous
 5. narrow-minded
 1. a skąpy
 2. b systematyczny
 3. c gadatliwy
 4. d ograniczony
 5. e lubiący dyskutować

5 Multiple choice questions

 1. uległy
 2. posłuszny
 3. towarzyski
 4. hojny
 5. doświadczony

5 True/False questions

 1. obstinateuparty

        

 2. hideoushojny

        

 3. filthyłajdacki

        

 4. consideraterozważny, troskliwy

        

 5. thoughtfulrozważny

        

Create Set