NAME: ________________________

ang adjectives Test

Question Types


Start With


Question Limit

of 34 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. insecure
 2. grumpy
 3. argumentative
 4. narrow-minded
 5. compliant
 1. a niepewny
 2. b lubiący dyskutować
 3. c uległy
 4. d w złym humorze
 5. e ograniczony

5 Multiple Choice Questions

 1. brudny, ohydny
 2. bojaźliwy
 3. posłuszny
 4. ostrożny
 5. zajadły

5 True/False Questions

 1. garruloushojny

        

 2. unassumingbojaźliwy

        

 3. suspiciousnieufny

        

 4. voraciousnienasycony

        

 5. courterousgrzeczny

        

Create Set