NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. insecure
 2. gregarious
 3. compliant
 4. garrulous
 5. hideous
 1. a uległy
 2. b towarzyski
 3. c gadatliwy
 4. d ohydny
 5. e niepewny

5 Multiple Choice Questions

 1. hojny
 2. posłuszny
 3. poważny
 4. w złym humorze
 5. nieufny

5 True/False Questions

 1. tight-fistedskąpy

        

 2. narrow-mindedograniczony

        

 3. consideraterozważny, troskliwy

        

 4. relievedposłuszny

        

 5. tetchyłajdacki

        

Create Set