NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. suspicious
 2. argumentative
 3. gregarious
 4. voracious
 5. narrow-minded
 1. a lubiący dyskutować
 2. b nieufny
 3. c ograniczony
 4. d towarzyski
 5. e nienasycony

5 Multiple Choice Questions

 1. gadatliwy
 2. o szerokich horyzontach
 3. skromny, bez pretensji
 4. grzeczny
 5. łajdacki

5 True/False Questions

 1. grumpyw złym humorze

        

 2. considerateuparty

        

 3. relievedodczuwający ulgę, zadowolony

        

 4. insecureniepewny

        

 5. timidbojaźliwy

        

Create Set