NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. miserable
 2. ill-mannered
 3. thoughtful
 4. broad-minded
 5. bitchy
 1. a przygnębiony
 2. b źle wychowany
 3. c łajdacki
 4. d o szerokich horyzontach
 5. e rozważny

5 Multiple choice questions

 1. doświadczony
 2. nienasycony
 3. powierzchowny, płytki
 4. poważny
 5. ohydny

5 True/False questions

 1. tetchydrażliwy

        

 2. filthybrudny, ohydny

        

 3. insecureniepewny

        

 4. consideraterozważny, troskliwy

        

 5. unassumingskromny, bez pretensji

        

Create Set