NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. voracious
 2. courterous
 3. conceited
 4. gregarious
 5. relieved
 1. a towarzyski
 2. b odczuwający ulgę, zadowolony
 3. c grzeczny
 4. d nadęty
 5. e nienasycony

5 Multiple choice questions

 1. ohydny
 2. brudny, ohydny
 3. zajadły
 4. uparty
 5. ostrożny

5 True/False questions

 1. insecureniepewny

        

 2. argumentativelubiący dyskutować

        

 3. obedientposłuszny

        

 4. superficialpowierzchowny, płytki

        

 5. generoushojny

        

Create Set