NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. timid
 2. superficial
 3. unassuming
 4. gregarious
 5. compliant
 1. a uległy
 2. b skromny, bez pretensji
 3. c powierzchowny, płytki
 4. d towarzyski
 5. e bojaźliwy

5 Multiple choice questions

 1. przygnębiony
 2. brudny, ohydny
 3. systematyczny
 4. skąpy
 5. grzeczny

5 True/False questions

 1. garrulousgadatliwy

        

 2. conceitedostrożny

        

 3. narrow-mindedo szerokich horyzontach

        

 4. earnestpoważny

        

 5. thoughtfulgrzeczny

        

Create Set