NAME

Question types


Start with


Question limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. broad-minded
 2. obedient
 3. gregarious
 4. voracious
 5. thoughtful
 1. a o szerokich horyzontach
 2. b rozważny
 3. c towarzyski
 4. d posłuszny
 5. e nienasycony

5 Multiple choice questions

 1. drażliwy
 2. systematyczny
 3. źle wychowany
 4. poważny
 5. grzeczny

5 True/False questions

 1. garrulousgadatliwy

        

 2. tight-fistedskąpy

        

 3. filthyłajdacki

        

 4. unassumingskromny, bez pretensji

        

 5. conceitednadęty

        

Create Set