NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 34 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. unassuming
 2. suspicious
 3. broad-minded
 4. superficial
 5. obedient
 1. a powierzchowny, płytki
 2. b posłuszny
 3. c nieufny
 4. d skromny, bez pretensji
 5. e o szerokich horyzontach

5 Multiple Choice Questions

 1. niepewny
 2. źle wychowany
 3. odczuwający ulgę, zadowolony
 4. nadęty
 5. nienasycony

5 True/False Questions

 1. thoughtfulohydny

        

 2. compliantuległy

        

 3. dependablepewny, niezawodny

        

 4. bigotedzajadły

        

 5. consideraterozważny, troskliwy

        

Create Set