NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 34 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. argumentative
 2. hideous
 3. courterous
 4. tetchy
 5. ill-mannered
 1. a ohydny
 2. b lubiący dyskutować
 3. c źle wychowany
 4. d drażliwy
 5. e grzeczny

5 Multiple Choice Questions

 1. ograniczony
 2. hojny
 3. powierzchowny, płytki
 4. poważny
 5. przygnębiony

5 True/False Questions

 1. conceitednadęty

        

 2. compliantposłuszny

        

 3. timidbojaźliwy

        

 4. relievedodczuwający ulgę, zadowolony

        

 5. thoughtfulgrzeczny

        

Create Set