NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. I have got blue eyes
 2. eyes
 3. We haven't got long hair
 4. she has got fair hair
 5. you know
 1. a Nekünk nincs hosszú hajunk.
 2. b kék szemem van
 3. c szőke haja van
 4. d tudod
 5. e szem

5 Multiple choice questions

 1. haj
 2. hosszú
 3. szép
 4. nem tudom
 5. színésznők

5 True/False questions

 1. modelszem

        

 2. slimvékony

        

 3. over therott, oda

        

 4. Hey guys!szem

        

 5. filmfilm

        

Create Set