NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. actor
 2. she has got fair hair
 3. Hey guys!
 4. I have got blue eyes
 5. dark
 1. a színész
 2. b szőke haja van
 3. c Hé, fiúk!
 4. d kék szemem van
 5. e sötét

5 Multiple choice questions

 1. manöken
 2. alacsony
 3. ott, oda
 4. öreg
 5. Hogy néz ki?

5 True/False questions

 1. That film is onMost játszák azt a filmet.

        

 2. fairhaj

        

 3. famoushíres

        

 4. slimvékony

        

 5. filmfilm

        

Create Set