NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. eyes
 2. actresses
 3. tall
 4. He's got dark hair
 5. He hasn't got a pet
 1. a magas
 2. b szem
 3. c színésznők
 4. d neki nincs háziállata
 5. e neki (fiú) sötét haja van

5 Multiple choice questions

 1. tudod
 2. manöken
 3. Hé, fiúk!
 4. nem tudom
 5. Gyerünk!

5 True/False questions

 1. I have got blue eyeskék szemem van

        

 2. We haven't got long hairNekünk nincs hosszú hajunk.

        

 3. darkhaj

        

 4. actressszínésznő

        

 5. longhosszú

        

Create Set