NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. under torture he revealed the names
 2. parade
 3. play a trick on sb
 4. spinach
 5. lay wreaths
 1. a při mučení prozradil jména
 2. b vystřelit si z někoho
 3. c
  špenát
 4. d
  přehlídka, průvod
 5. e
  pokládat věnce

5 Multiple choice questions


 1. čarodejnice
 2. nový život a naděje

 3. vydlabaná tykev s otvory na oči a ústa
 4. vylodění v Gallipoli

 5. máj, májka

5 True/False questions

 1. monuments for the war deadpamátníky padlým ve válce

        

 2. starvation
  dárek, malá radost

        

 3. veterans of military services
  veteráni vojenské služby

        

 4. people of Irish descentnový život a naděje

        

 5. sovereign
  panovník, vladař

        

Create Set