NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. What days does Easter fall on this year?
 2. plait a birch rod
 3. sovereign
 4. It was first celebrated...
 5. patriotic speeches are held
 1. a Na kdy letos připadají Velikonoce?
 2. b
  plést pomlázku
 3. c
  panovník, vladař
 4. d Poprvé to bylo slaveno...
 5. e pronášejí se slavnostní (vlastenecké) projevy

5 Multiple choice questions

 1. vystřelit si z někoho
 2. znak, znamení, důkaz

 3. den zamilovaných
 4. patřit, náležet k, být zařazen mezi
 5. konají se slavnostní pochody

5 True/False questions

 1. maypole
  obřadné mytí nohou chudých na Zelený čtvrtek

        

 2. place a wreath
  kázat; mluvit veřejně

        

 3. jack-o'-lantern
  vydlabaná tykev s otvory na oči a ústa

        

 4. non-violencekázat nenásilí

        

 5. make an April fool of sbvyvést někoho Aprílem

        

Create Set