NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. the biggest feast of the year
 2. previously
 3. make an April fool of sb
 4. witch
 5. non-violence
 1. a největší svátek v roce
 2. b dříve, předtím
 3. c politika nenásilí (Macmillan: a policy of using only peaceful methods to achieve social or political change)
 4. d vyvést někoho Aprílem
 5. e
  čarodejnice

5 Multiple choice questions


 1. plést pomlázku

 2. veteráni vojenské služby

 3. položit věnec
 4. Poprvé to bylo slaveno...
 5. uctívat památku zesnulých příbuzných

5 True/False questions

 1. starvation
  hladovění; smrt hladem

        

 2. rockets shooting across the sky
  vypadat jako strašák

        

 3. scarecrow
  strašák, strašidlo, hastroš

        

 4. play pranks on people
  provádět lidem žertíky

        

 5. reveal
  dárek, malá radost

        

Create Set