NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. It was first celebrated...
 2. patriotic speeches are held
 3. What days does Easter fall on this year?
 4. It marks the end of the summer season.
 5. parades are held
 1. a Poprvé to bylo slaveno...
 2. b Na kdy letos připadají Velikonoce?
 3. c konají se slavnostní pochody
 4. d Představuje konec letní sezóny.
 5. e pronášejí se slavnostní (vlastenecké) projevy

5 Multiple Choice Questions


 1. panovník, vladař
 2. položit věnec na hrob neznámého vojína
 3. odhalit, prozradit, zjevit
 4. lidé irského původu
 5. dříve, předtím

5 True/False Questions

 1. new life and fresh hopenový život a naděje

        

 2. the biggest feast of the yearpamátníky padlým ve válce

        

 3. rockets shooting across the skyrachejtle létající po obloze

        

 4. Tomb of the Unknown Soldiervystřelit si z někoho

        

 5. maypole
  obřadné mytí nohou chudých na Zelený čtvrtek

        

Create Set