NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Tomb of the Unknown Soldier
 2. place a wreath
 3. landing in Gallipoli
 4. It was first celebrated...
 5. push an old pram
 1. a
  položit věnec
 2. b
  tlačit starý dětský kočárek
 3. c vylodění v Gallipoli
 4. d Poprvé to bylo slaveno...
 5. e
  hrob neznámého vojína

5 Multiple choice questions

 1. vyvést někoho Aprílem
 2. pronášejí se slavnostní (vlastenecké) projevy
 3. konají se slavnostní pochody

 4. den zamilovaných
 5. vystřelit si z někoho

5 True/False questions

 1. place a wreath on the Tomb of the Unknown Soldierpoložit věnec na hrob neznámého vojína

        

 2. witch
  špenát

        

 3. sovereignznak, znamení, důkaz

        

 4. spinach
  špenát

        

 5. preach non-violencepolitika nenásilí (Macmillan: a policy of using only peaceful methods to achieve social or political change)

        

Create Set