NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. the biggest feast of the year
 2. sovereign
 3. place a wreath on the Tomb of the Unknown Soldier
 4. make an April fool of sb
 5. Tomb of the Unknown Soldier
 1. a vyvést někoho Aprílem
 2. b položit věnec na hrob neznámého vojína
 3. c největší svátek v roce
 4. d
  hrob neznámého vojína
 5. e
  panovník, vladař

5 Multiple choice questions


 1. obřadné mytí nohou chudých na Zelený čtvrtek

 2. veteráni vojenské služby

 3. špenát

 4. položit věnec
 5. dříve, předtím

5 True/False questions

 1. patriotic speeches are heldpronášejí se slavnostní (vlastenecké) projevy

        

 2. lay wreaths
  položit věnec

        

 3. revealodhalit, prozradit, zjevit

        

 4. under torture he revealed the namespři mučení prozradil jména

        

 5. witch
  kázat; mluvit veřejně

        

Create Set