NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. lay wreaths
 2. make fun of sb
 3. people of Irish descent
 4. token
 5. play a trick on sb
 1. a znak, znamení, důkaz
 2. b
  pokládat věnce
 3. c dělat si z někoho legraci
 4. d vystřelit si z někoho
 5. e lidé irského původu

5 Multiple Choice Questions


 1. čarodejnice
 2. kázat nenásilí

 3. plést pomlázku
 4. patřit, náležet k, být zařazen mezi
 5. paradoxně, ironií osudu

5 True/False Questions

 1. landing in Gallipoli
  tlačit starý dětský kočárek

        

 2. rockets shooting across the skyrachejtle létající po obloze

        

 3. scarecrow
  hladovění; smrt hladem

        

 4. patriotic speeches are heldpronášejí se slavnostní (vlastenecké) projevy

        

 5. sovereignznak, znamení, důkaz

        

Create Set