NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 49 available terms

Upgrade to
remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. Maundy Thursday
 2. the biggest feast of the year
 3. play a trick on sb
 4. parades are held
 5. monuments for the war dead
 1. a památníky padlým ve válce
 2. b
  Zelený čtvrtek
 3. c konají se slavnostní pochody
 4. d největší svátek v roce
 5. e vystřelit si z někoho

5 Multiple Choice Questions

 1. rachejtle létající po obloze

 2. špenát

 3. veteráni vojenské služby
 4. vylodění v Gallipoli
 5. patřit, náležet k, být zařazen mezi

5 True/False Questions

 1. witch
  špenát

        

 2. preach
  špenát

        

 3. place a wreath on the Tomb of the Unknown SoldierPředstavuje konec letní sezóny.

        

 4. make fun of sb
  obřadné mytí nohou chudých na Zelený čtvrtek

        

 5. reveal
  dárek, malá radost

        

Create Set