NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. witch
 2. place a wreath
 3. neither political nor religious origin
 4. patriotic speeches are held
 5. veterans of military services
 1. a
  položit věnec
 2. b ani politický ani náboženský původ
 3. c
  čarodejnice
 4. d pronášejí se slavnostní (vlastenecké) projevy
 5. e
  veteráni vojenské služby

5 Multiple Choice Questions

 1. dříve, předtím
 2. rachejtle létající po obloze

 3. Zelený čtvrtek

 4. den zamilovaných
 5. nový život a naděje

5 True/False Questions

 1. landing in Gallipolivylodění v Gallipoli

        

 2. maundy
  přehlídka, průvod

        

 3. non-violencekázat nenásilí

        

 4. plait a birch rod
  plést pomlázku

        

 5. jack-o'-lantern
  vydlabaná tykev s otvory na oči a ústa

        

Create Set