NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. push an old pram
 2. starvation
 3. sweethearts' day
 4. maypole
 5. maundy
 1. a
  tlačit starý dětský kočárek
 2. b
  hladovění; smrt hladem
 3. c
  den zamilovaných
 4. d
  obřadné mytí nohou chudých na Zelený čtvrtek
 5. e
  máj, májka

5 Multiple choice questions


 1. strašák, strašidlo, hastroš
 2. vystřelit si z někoho

 3. přehlídka, průvod

 4. položit věnec

 5. panovník, vladař

5 True/False questions

 1. monuments for the war deaductívat památku zesnulých příbuzných

        

 2. make an April fool of sbvyvést někoho Aprílem

        

 3. treat
  dárek, malá radost

        

 4. pay respect to the family deadpamátníky padlým ve válce

        

 5. rockets shooting across the skynový život a naděje

        

Create Set