NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. landing in Gallipoli
 2. the biggest feast of the year
 3. ironically enough
 4. pay respect to the family dead
 5. plait a birch rod
 1. a vylodění v Gallipoli
 2. b největší svátek v roce
 3. c
  plést pomlázku
 4. d paradoxně, ironií osudu
 5. e uctívat památku zesnulých příbuzných

5 Multiple choice questions

 1. vyvést někoho Aprílem

 2. hrob neznámého vojína

 3. obřadné mytí nohou chudých na Zelený čtvrtek
 4. nový život a naděje

 5. den zamilovaných

5 True/False questions

 1. lay wreaths
  položit věnec

        

 2. patriotic speeches are heldpronášejí se slavnostní (vlastenecké) projevy

        

 3. rockets shooting across the skyrachejtle létající po obloze

        

 4. veterans of military services
  veteráni vojenské služby

        

 5. official public holiday
  plést pomlázku

        

Create Set