NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. witch
 2. lay wreaths
 3. reveal
 4. It was first celebrated...
 5. token
 1. a znak, znamení, důkaz
 2. b Poprvé to bylo slaveno...
 3. c odhalit, prozradit, zjevit
 4. d
  čarodejnice
 5. e
  pokládat věnce

5 Multiple choice questions


 1. plést pomlázku

 2. hrob neznámého vojína
 3. památníky padlým ve válce

 4. máj, májka
 5. slavit, dodržovat (svátek)

5 True/False questions

 1. preach non-violencekázat nenásilí

        

 2. scarecrow
  strašák, strašidlo, hastroš

        

 3. push an old pramdělat si z někoho legraci

        

 4. the biggest feast of the yearnejvětší svátek v roce

        

 5. previouslydříve, předtím

        

Create Set