NAME

Question types


Start with


Question limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. lay wreaths
 2. landing in Gallipoli
 3. new life and fresh hope
 4. make fun of sb
 5. torture
 1. a nový život a naděje
 2. b dělat si z někoho legraci
 3. c vylodění v Gallipoli
 4. d
  pokládat věnce
 5. e
  mučení, týrání

5 Multiple choice questions

 1. Poprvé to bylo slaveno...

 2. dárek, malá radost

 3. tlačit starý dětský kočárek
 4. kázat nenásilí

 5. strašák, strašidlo, hastroš

5 True/False questions

 1. starvation
  dárek, malá radost

        

 2. non-violencepolitika nenásilí (Macmillan: a policy of using only peaceful methods to achieve social or political change)

        

 3. preach
  kázat; mluvit veřejně

        

 4. play a trick on sb
  plést pomlázku

        

 5. sovereignznak, znamení, důkaz

        

Create Set