NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 49 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. rank among
 2. token
 3. previously
 4. place a wreath on the Tomb of the Unknown Soldier
 5. new life and fresh hope
 1. a dříve, předtím
 2. b znak, znamení, důkaz
 3. c položit věnec na hrob neznámého vojína
 4. d patřit, náležet k, být zařazen mezi
 5. e nový život a naděje

5 Multiple Choice Questions

 1. vystřelit si z někoho

 2. hrob neznámého vojína

 3. vypadat jako strašák

 4. čarodejnice

 5. tlačit starý dětský kočárek

5 True/False Questions

 1. landing in Gallipolipatřit, náležet k, být zařazen mezi

        

 2. jack-o'-lantern
  vydlabaná tykev s otvory na oči a ústa

        

 3. revealodhalit, prozradit, zjevit

        

 4. lay wreaths
  pokládat věnce

        

 5. plait a birch rod
  plést pomlázku

        

Create Set