NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 54 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. weggaan
 2. varen
 3. vinden; te weten komen
 4. voorbijgaan
 5. helpen
 1. a navigare
 2. b abire
 3. c reperire
 4. d praeterire
 5. e adiuvare

5 Multiple Choice Questions

 1. -spicere
 2. facere
 3. iubere
 4. longe
 5. exire

5 True/False Questions

 1. lovenlaudare

        

 2. grijpen; roven; meesleurendolere

        

 3. veldsumere

        

 4. smaken; wijs zijnfacere

        

 5. trekken; rekkentrahere

        

Create Set