NAME: ________________________

Question Types


Start With


Question Limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads

5 Written Questions

5 Matching Questions

 1. la busta
 2. no,aspetta
 3. andare in tabaccheria
 4. uffa
 5. il cinema
 1. a elmenni a trafikhoz
 2. b nem,várj csak
 3. c jaj
 4. d mozi
 5. e boríték

5 Multiple Choice Questions

 1. itt a közelben
 2. csomag
 3. éppen,pont
 4. a(z) .... utcában
 5. bélyeg

5 True/False Questions

 1. necessarioszükséges

        

 2. il problemamozi

        

 3. dagli Stati Unitiaz Egyesült Államokból

        

 4. almeno credocsomag

        

 5. ho tanto da raccontareannyi mesélnivalóm van

        

Create Set