NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. burger
 2. there is
 3. supermarket
 4. salad bar
 5. police station
 1. a hamburger
 2. b van
 3. c saláta bár
 4. d rendőrség
 5. e szupermárket

5 Multiple choice questions

 1. tűzoltóállomás
 2. Jövünk már!
 3. éhes
 4. étterem
 5. nem igazán

5 True/False questions

 1. neighbourhoodHé, ti ketten!

        

 2. bookshopbank

        

 3. live at + addressaz utcában

        

 4. bankváros (kis)

        

 5. post officenem sok (minden)

        

Create Set