NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. supermarket
 2. What's up?
 3. salad bar
 4. police station
 5. Hi, you two!
 1. a szupermárket
 2. b Mi van? Mi történik?
 3. c Hé, ti ketten!
 4. d rendőrség
 5. e saláta bár

5 Multiple choice questions

 1. gyógyszertár
 2. nem igazán
 3. van
 4. könyvesbolt
 5. tűzoltóállomás

5 True/False questions

 1. hospitalkórház

        

 2. shopping centrebevásárló központ

        

 3. townút

        

 4. roadváros (kis)

        

 5. restauranttűzoltóállomás

        

Create Set