NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. hungry
 2. road
 3. chemist's
 4. not really
 5. there are
 1. a vannak
 2. b gyógyszertár
 3. c út
 4. d éhes
 5. e nem igazán

5 Multiple choice questions

 1. tűzoltóállomás
 2. bevásárló központ
 3. postahivatal
 4. könyvesbolt
 5. van

5 True/False questions

 1. salad barvannak

        

 2. neighbourhoodlakókörnyezet, szomszédság

        

 3. bankváros (kis)

        

 4. restaurantétterem

        

 5. townváros (kis)

        

Create Set