NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. not really
 2. fire station
 3. town
 4. bookshop
 5. library
 1. a könyvesbolt
 2. b könyvtár
 3. c város (kis)
 4. d tűzoltóállomás
 5. e nem igazán

5 Multiple choice questions

 1. nem sok (minden)
 2. lakik valahol
 3. éhes
 4. út
 5. kórház

5 True/False questions

 1. post officenem sok (minden)

        

 2. supermarketszupermárket

        

 3. petrol stationrendőrség

        

 4. there arevan

        

 5. there isvan

        

Create Set