NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. commercialized
 2. corn
 3. gorgeous
 4. perform
 5. increase
 1. a elüzletiesített
 2. b nagyszerű
 3. c növekszik
 4. d fellép
 5. e gabona

5 Multiple choice questions

 1. egészségügyi ellátás
 2. vmi rövidítéseként áll
 3. bámulatos
 4. óriási, hatalmas
 5. űrkísérlet

5 True/False questions

 1. dishwasherfelkel (a Nap)

        

 2. freezingfelkel (a Nap)

        

 3. surelyhatalmas

        

 4. ageshosszú idő

        

 5. processtömeg

        

Create Set