NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. goodwill
 2. take part
 3. interactivity
 4. ray
 5. wonder
 1. a részt vesz
 2. b csoda
 3. c jóakarat
 4. d interaktivitás
 5. e sugár

5 Multiple choice questions

 1. autóval megy vkiért
 2. feldolgoz
 3. növekszik
 4. elvitel
 5. atomfegyver

5 True/False questions

 1. achievementeredmény

        

 2. benefitprofitál vmiből

        

 3. petkisállat

        

 4. swimming costumefürdőruha

        

 5. textkisállat

        

Create Set