NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. ancient
 2. gorgeous
 3. go mad
 4. greed
 5. assassinate
 1. a merényletet követ el
 2. b kapzsiság
 3. c nagyszerű
 4. d ősi
 5. e nagyon dühös lesz

5 Multiple choice questions

 1. várj!
 2. vécé
 3. szárny
 4. építési vállalkozó
 5. prospektus

5 True/False questions

 1. destroylerombol

        

 2. performfellép

        

 3. raysugár

        

 4. take parttörténik

        

 5. faminefizetség

        

Create Set