NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. corn
 2. take place
 3. inconvenience
 4. benefit
 5. advertisement
 1. a történik
 2. b gabona
 3. c profitál vmiből
 4. d hirdetés
 5. e kényelmetlenség

5 Multiple choice questions

 1. felbecsül
 2. mosogatógép
 3. építési vállalkozó
 4. dermesztő hideg
 5. elüzletiesített

5 True/False questions

 1. go out withjóakarat

        

 2. destroyévszázad

        

 3. rayfaj

        

 4. risefelkel (a Nap)

        

 5. textelvitel

        

Create Set