NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. user
 2. lift
 3. architectural
 4. statement
 5. gorgeous
 1. a használó
 2. b nagyszerű
 3. c építészeti
 4. d nyilatkozat
 5. e elvitel

5 Multiple choice questions

 1. gabona
 2. profitál vmiből
 3. atomfegyver
 4. dermesztő hideg
 5. parancs, parancsol

5 True/False questions

 1. celebrityévszázad

        

 2. petSMS-t küld

        

 3. commercializednagyon dühös lesz

        

 4. assassinateéhínség

        

 5. paymentfizetség

        

Create Set