NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. afford
 2. health care
 3. nuclear weapon
 4. mess
 5. musical instrument
 1. a hangszer
 2. b tömeg
 3. c megengedheti magának
 4. d atomfegyver
 5. e egészségügyi ellátás

5 Multiple choice questions

 1. jóakarat
 2. autóval megy vkiért
 3. szárny
 4. ősi
 5. naprendszer

5 True/False questions

 1. sparklingcsillogó

        

 2. try onfelpróbál

        

 3. paymentkisállat

        

 4. raysugár

        

 5. ordercsoda

        

Create Set