NAME: ________________________

Peribahasa Test

Question Types


Start With


Question Limit

of 5 available terms

2 Written Questions

2 Multiple Choice Questions

  1. lari meninggalkan sesuatu tempat
  2. ada kemahuan untuk membuat sesuatu

1 True/False Question

  1. air mukawajah atau rupa

          

Create Set