NAME

Question Types


Start With


Question Limit

of 5 available terms

2 Written Questions

2 Multiple Choice Questions

  1. ada kemahuan untuk membuat sesuatu
  2. wajah atau rupa

1 True/False Question

  1. angkat kakianak orang lain yang dijaga sebagai anak sendiri

          

Create Set