14 terms

school facilities

STUDY
PLAY
学校
xué xiào ( school)
教学楼
jiào xué lóu ( classroom building)
教室
jiào shì ( classroom)
图书馆
tú shū guǎn ( library)
礼堂
lǐ táng ( hall)
食堂
shí táng ( canteen)
厕所
cè suǒ ( toilet)
走廊
zǒu láng ( corridor)
游乐场
yóu lè chǎng ( playground)
操场
cāo chǎng ( field)
办公室
bàn gōng shì ( office)
医务室
yī wù shì ( nurse's room)
你的教室在几楼?
Nǐ de jiào shì zài jǐ lóu? ( Which floor is your classroom on?)
我的教室在二楼。
Wǒ de jiào shì zài èr lóu. ( My classroom is on the second floor.)