85 terms

Malti - Oct - Nancy pg 19

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ngħejja
I get tired
Tidra

drajt
derha
drat
drajna
draw
you get used to
qisu se jagħmel is-silġ
it looks like it's going to snow
sentejn
two years
qed issir għar
it's getting worse
dan is-sajf
this summer
is-sema
smewwiet
sky
il-Ħarifa
autumn
mxarrab
mxarrba
mxarrbin
wet
meta t-torok ikunu mxarrbin
when the streets are wet
tiżloq - you slip

tieħu xi żelqa
to slip

to take a slip
qasam - jaqsam

qsamt
qasmet
to cross (road)
xarba / xorb
drink
għaxar snin

exception. should be għaxart
ten years
tlett ġimgħat ilu
three weeks ago
irrid ikollok hafna paċenzja
you have to be very patient
għandi taħwid
I have a confusion
xi dnub
what a pity!
il-parti kbira ta' studenti tiegħi
the majority of my students
il-fiera
the fair (trade fair)
xmara
river
ma nibqax nisimgħu t-traffiku
I stop hearing the traffic
ġar/a
ġirien
nieghbour
fit-tieni sular

fit-tielet sular

fir-raba sular
on the 2nd, 3rd,4th floor
moħbi
hidden
Skoċċiż
Scottish
meta ma tkunx ix-xita

meta ma nkunx xogħol

meta ma jkollix aptit
when it's not raining

when I don't have work

when I don't feel like
ma nieħux pjaċir

ma ħadx pjaċir meta kienet ix-xita / ħassejt il-bard


ħa - jieħu - jieħdu
I don't enjoy it

I didn't enjoy it when it rained / I felt cold
fil-ħamsa jidlam / jisbaħ
it gets dark / light at five
jkolli nieħu siesta
I need to take a siesta
straħ
jistrieħ - jistrieħu

striħajt - straħet - straw
to rest
għolja wieqfa
steep hill
goffa
bulky
neża'

nżajt
nżajna
nżajtu

għ appears when a vowel-subject suffix is added:
thus: neżgħet & neżgħu

this is true for all verbs with a silent GĦ (represented by an '

jinżgħu
to take off

when a consonant subject-suffix is added - for the Perfect tense,
the '/għ becomes a J
Negħreq

għaraq
to sweat
sejra l-libreria
I'm going to the library
il-ġimgħa d-dieħla
next week
Nawguralek
good luck
żewġ
tliet
erba'
ħames
sitt
seba'
tmien
disa'
għaxar

żewġt
tlett
erbat
ħamest
sitt
sebat
tmint
disat
għaxart
nos. + polysyllabic nouns

nos. + monosyllabic nouns

2 - 10 followed by PLURAL NOUN

11+ followed by Singular Noun
Min hi DIK il-mara twila ħdejn B?

Dik il-ħabiba tagħha
Who is the tall woman next to B?

That's her friend
mitt siġġu u wieħed

mija u żewġ kotba

mija u tlett iħmir

mija u erbatax-il ktieb
101 chairs

102 books

103 donkeys

114 books
kemm għandek snin

għandi ħames snin
għandi ħdax-il sena
għandi mitt sena
how old are you?

I'm five years old
I'm 11 years old
I'm 100 years old
hu akbar minni sentejn

mhux kbir daqsi

fl-eta' tiegħu
he is two years older than I am

he is not as old as I am

at his age
id-disgħa u għaxra

l-għaxra u kwart

It-tlieta neqsin kwart ta' wara nofs in-nhar
9:10

10:15

14:45 (afternoon)
f'nofs in-nhar

L-arloġġ 'il quddiem / lura

L-arloġġ tajjeb

arloġġ - arloġġi
at midday

the watch / clock is fast / slow

the clock watch is right

watch, clock
sena / snin

Illum l-ewwel ta' Frar

Fit-tlieta ta' Settembru

il-Ħamis
year / s

today's the first of Feb

on the third of Sept

Thursday
ħamest elef

Ħamest ijiem

ħamest irġiel
5,000

five days

five men
mara / nisa
woman / women
għalqa / għelieqi
field
dawk għandhom xahar biss
those are only one month old
kemm huma l-wieħed?

għaxar euro l-wieħed
how much for one?

10 euro for one
mhux għaljin, hux?
they aren't expensive, are they?
tiġieġ/a, tiġiġiet
chicken
bitħa, btieħi
yard
fellus / flieles

papra, papri

ħmar/a, ħmir
chick

duck

donkey
bajd (coll. noun), bajda, bajdiet
egg
il-tifel iż-żgħir
his youngest son
sitta u sebgħa kemm huma?
what's six plus seven?
mistieden
mistiedna
mistiednin
invited
żelaq - jiżloq / jiżolqu

żlaqt
to slip
meta ma nkunx xogħol

meta ma jkollix xogħol
when I'm not working

when I have nothing to do
baqa' - jibqa / jibqgħu

bqajt - baqgħet - baqgħu

Ma nibqax nisimgħu t-traffiku
to stay, remain

I stop hearing the traffik
għereq - jegħreq / jergħqu

għeriqt- għerqet - għerqu
to drown, sweat
fit-talb
in prayers
l-ewwell ta' Frar

it -tnejn ta' Novembru

il-ħamsa ta' Settembru
February 1st

November 2nd

Sept. 5th
Moħbi
Moħbija
moħbijin

Il-flus kienu moħbijin fl-armarju
hidden

the money was hidden in the cupboard
Vit
tap
irid ikollok hafna paċenzja - you have to be very patient
irid ikolli ħafna.....
future = same

ridt ikolli
ried ikollu
ried ikollna
ried ikollkom
ried ikollhom
...
bit-takkuna
with heels
tmiem il-ġimgħa
weekend
ma stajtx inħoss is-swaba ta saqqajja
I couldn't feel my toes
kif tiktibha?
how is it written?
how do you write it?
nġib l-iddejat.
I get ideas
il-biċċa l-kbira

il-biċċa l-kbira tal-istudenti tiegħi
the majority

the majority of my students
iktar u iktar waqt
more and more during
xi ħaġa tajba għas-saħħa
something healthy
waqt il-lezzjoni tat-tango, għajjejt / kont għajjiena
...
...
two days
mill-ewwel
at once
Ħela ta' ħin
waste of time
kont ilni ma narahom
I hadn't seen them for ages
jiftaħar - Jiftaħru

ftaħart
FTAħAR
ftaħret
they boast
neqred - neqirdu

qridt
QERED
qerdet
to moan
iktar ma tkun tajjeb, iktar tiżfen
the better you are, the more you dance
qed nistenniha
I'm looking forward to it