9 terms

Sports运动

STUDY
PLAY
游泳
yóu yǒng
跑步
pǎo bù
踢足球
tī zú qiú
打网球
dǎ wǎng qiú
打保龄球
dǎ bǎo líng qi
练体操
liàn tǐ cāo
滑雪
huá xuě
跆拳道
tái quán dào
骑车
qí chē

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.