ottoman potpurisi II

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

çalışmalarından
def'atiyle
dersaadet
1304 Eylül
a'yane olunan
çocukların
ol bâbda
hâlde
hasil olmuş
'ilm-i sâmîleri
aksâm
beş
sene
sene
teşkil olunan
maarif mudiriyeti'ne
altmış yedi
tahrirat
mekatib
gayr-i müsliman
ve muayene
ifadeleriyle
mutenava'
nezd-e sami
vekalet-penahide
muşar aleyha
ilkhiyle
cesametle جسامتله
me'murinin
biltab'
ise de
tensib
biyur eylerek
oraca
edecekleri
istizana