Easy Chinese for kids Fruits and Vegetables

Lesson 9
STUDY
PLAY
苹果
píng guǒ - apple
香蕉
xiāngjiāo - banana
橙子
chéng zi - orange
lí - pear
葡萄
pú tao - grape
táo - peach
西红柿
xī hóng shì - tomato
黄瓜
huáng guā - cucumber
胡萝卜
hú luó bo - carrot
洋葱
yángcōng - onion
蘑菇
mó gu - mushroom
土豆
tǔ dòu- potato
青椒
qīngjiāo - green pepper
西兰花
xī lán huā - broccoli
豆角
doù jiăo -Green bean
生菜
shēng cài - lettuce
芹菜
qín cài -celery
猕猴桃
mí hóu táo - kiwi fruit
草莓
cǎoméi - strawberry
菠萝
bōluó - pineapple
菜花
cài huā - cauliflower
树莓
Shu Mei raspberry
石榴
shíliu - pomegranate
小葱
green onion
哈密瓜
cantaloupe
西瓜
xī guā - watermelon
樱桃
yīng táo - cherry
荔枝
lìzhī - lychee