7 terms

介词 Preposition

STUDY
PLAY
A在B上面。
A zài B shàng miàn. A is on the top of B.
A在B里面。
A zài B lǐ miàn. A is inside of B.
A在B下面。
A zài B xià miàn. A is below B.
A在B旁边。
A zài B páng biān. A is on the side of B.
A在B前面。
A zài B qián miàn. A is in front of B.
A在B后面。
A zài B hòu miàn. A is behind of B.
A在B和C的中间。
A zài B hé C de zhōng jiān. A is between B and C.