ἀδικια, ἠ

unrighteousness

ἀναστασις, ἀναστασεως, ἠ

resurrection

δεî (infin. δεîν; ptc. δéον; imperf. ἕδει)

it is necessary

διαβολος, ὁ

the Devil

ἐλεος, ἐλεους, το

mercy

ἑως

until, while (conj.)

Μαρια (Μαριαμ), ἠ

Mary (indeclinable)

ὁταν

when, whenever (particle)

ὀφειλω

I owe, ought

ὀφθαλμος, ὁ

eye

παρακλυτος, ὁ

advocate

πῶς

how? in what way? (interrog. particle)

σκανδαλον, τó

stumbling block

φῶς, φωτος, τó

light

Φευδομαι

I lie, deceive

Φευστης, ὁ

liar

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording