WORD BANK

total area

całkowita powierzchnia

be situated

być położonym

a borough

dzielnica, gmina

the capital city

stolica

a country

państwo

a county / poviat

powiat

the currency

waluta

a district

okręg, dzielnica

in the east / west / north / south

na wschodzie/ zachodzie/ północy/ południu

home town

miasto rodzinne

an inhabitant / resident

mieszkaniec

the lake district

pojezierze

a next-door neighbour

sąsiad przez ścianę

neighbourhood

sąsiedztwo

the official spoken language

język oficjalny

the population

ludność

divorced

rozwiedziony / a

married

żonaty / mężatka

single/ unmarried

nieżonaty / niezamężna

a widow / widower

wdowa/ wdowiec

an avenue

(Ave.) aleja

Flat (number)

numer mieszkania

a postcode / zip code

kod pocztowy

a road

droga

a square

plac

a street

ulica

come / be from

pochodzić

exchange greetings

przywitać się

greet somebody

przywitać kogoś

an important visitor

ważny gość

meet somebody

poznać kogoś

say hello

przywitać się / pozdrowić

an e-mail address

adres e-mail

permanent / temporary

stały / tymczasowy

a citizen / citizenship

obywatel / obywatelstwo

date / place of birth

data / miejsce urodzenia

primary / secondary / higher education

wykształcenie podstawowe / średnie / wyższe

female / male

kobieta / mężczyzna

ID ( identity card)

dowód osobisty

a job / profession

zawód

middle name

drugie imię

Miss / Mr / Mrs

panna / pan / pani

Ms

pani ( bez określania -mężatka czy panna)

name

imię

nationality

narodowość

an occupation

zawód, zajęcie

passport number

numer paszportu

sex / gender

płeć

surname

nazwisko

mobile telephone number

nr tel komórkowego

crowded area

zatłoczona ulica

easy access to institutions and entertainment

łatwy dostęp do instytucji i rozrywki

a car park

parking

the city centre

centrum miasta

a pavement

chodnik

polluted air

zanieczyszczone powietrze

rush / peak hours

godziny szczytu

suburbs / outskirts

przemieścia / peryferie

a town

miasteczko

heavy traffic

duży ruch uliczny

a traffic jam

korek uliczny

urban

miejski

a farm / farmer

gospodarstwo rolne / rolnik

a fence

płot

a field

pole

grow vegetables / fruit

uprawiać warzywa / owoce

keep animals

hodować zwierzęta

a good harvest

dobre żniwa

a meadow

łąka

an orchard

sad

rural

wiejski

peaceful surroundings

spokojna okolica

a village

wioska

grower

hodowca

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording