Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

cup

csésze

saucer

csészealj

flying saucer

repülő csészealj

violent

erőszakos

violence

erőszak

cling, clung, clung

csimpaszkodni, kapaszkodni, csüngeni

crush

szűk helyre beszorítani; összezúzni

semi-darkness

félhomály

commuter(s)

ingázó(k)

tube

cső; londoni metró

cave(s)

barlang(ok)

trickle

csobogás, csepegés, szivárgás; csepeg, szivárog

wet suit

vízálló ruha, búvárruha

caver(s)

barlangász(ok)

catch a cold

megfázni

route

útvonal

rely on someone

támaszkodni valakire

to keep us out of danger

hogy távol tartson minket a veszélytől

helmet lights

sisaklámpák

to experience

megtapasztalni

ultimate darkness

teljes sötétség

underworld

föld mélye; alvilág

absence

hiány

wave

meglóbál, integet, hullámzik

crawl

kúszik, mászik

tunnel

alagút

stick, stuck, stuck

beragad (valahova), odatapad (valamihez)

daylight

napvilág, nappali világosság

crouch

leguggol, lekuporodik, meghajol

peak hour

csúcsidő

adjust

beállít, igazít, szabályoz

daring

merész, vakmerő, merészség

peculiar

sajátságos, különös

attach

csatol, hozzákapcsol

head-first

fejjel lefele, fejjel előre

spin

sodor, forgat, pörög; pörgés

rather

inkább

hold (held, held)

tart

depths

mélységek

compress

tömöríteni, összenyomni

craze

hóbort, őrület

addicts

szenvedélybetegek

truly silly

igazán ostoba

life-endangering

életveszélyes

rope

kötél

rollerblading

görkorcsolyázás

participant

résztvevő

admit

elismer

misuse

visszaél, visszaélés

series

sorozat

be addicted to

függőségben van, rászokott vmire (kábítószer, csokoládé...)

Checked.

Ellenőrizve.

lead

ólom, ólomoz, vezet, vezető

native

bennszülött, őslakó

stick

bot, husáng (szúr, ragaszt)

wood

erdő, faipari

referee

játékvezető, döntőbíró, vezet mérkőzést

linesman

vonalbíró, pontjelző

narrow

keskeny, szűkít, zsugorít

guide

útmutató, vezető, idegenvezető, felderítő, vezet, kalauzol, irányít

claustrophobia

klausztrofóbia (zárthely-iszony)

toward

felé, közel, irányában

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording