17 terms

Kommunikasjon

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Kommunikasjon
Utveksling av menings- eller betydningsinnhold mellom individer og grupper ved hjelp av et felles system av symboler. Kan være verbal eller ikke-verbal.
Personlig kommunikasjon
Foregår mellom mennesker, enten mellom to eller i grupper, som i klasserommet. Menneskene er ofte både sender og mottaker. Teknologisk utvikling har åpnet for nye former.
Massekommunikasjon
Innebærer at sender og mottaker ikke møter hverandre eller er på samme sted. Budskapet blir formidlet til større grupper gjennom massemedier av ulike slag.
Massemedier
Teknologiske meddelelsesmidler som gjør det mulig å nå et stort og sammensatt publikum på kort tid innenfor et geografisk vidt område. F.eks. aviser, TV, radio og internettbaserte medier.
Informasjonskløft
Det blir forskjell på dem som klarer å ta til seg informasjonen og de som ikke klarer det. Noen vil forstå, tolke kritisk og nyttiggjøre seg informasjonen, andre ikke.
Det digitale skillet
Et skille mellom de som behersker IKT og de som ikke gjør det.
Tostegshypotesen
Teori om at mediepåvirkning skjer i to etapper. Medienes budskap går i første omgang fra sender til en opinionsleder, som tolker, forsterker eller svekker budskapet før det i neste trinn går videre til mottakerne.
Opinionsleder
En person som gjerne har en spesiell interesse eller kunnskap på området og kan sette informasjonen som mediene formidler inn i en større sammenheng. Medienes budskap går da via disse personene og videre til de øvrige mottakerne av budskapet.
Medienes dagsordenfunksjon
Saker som mediene fokuserer på blir de viktige sakene.
Selektiv persepsjon
Vi sorterer inntrykkene med bakgrunn i den informasjonen vi allerede har. Slik har mediene en tendens til å forsterke holdningene vi allerede har, i større grad enn å danne nye holdninger. Ulike mennesker foretar ulike valg i møte med mediene.
Selektiv eksponering
Vi velger selv hva vi vil se, lese og høre.
Portvokterfunksjon
I redaksjonene i ulike mediebedrifter foregår det en prioritering av stoffet de ønsker å ta med. Det skjer gjennom en siling av stoffet før det presenteres, og det meste slipper ikke gjennom.
Forsterkningsteori
Teori om at barn som i utgangspunktet er aggressive, blir enda mer aggressive av å se voldsfilmer og -spill, mens rolige barn ikke blir det.
Katarsisteori
Medieteori som sier at vi får utløp for vår aggresjon ved å leve oss inn i oppdiktede voldsfilmer og -spill.
Stimuleringsteori
Teori om at vold i mediene øker sannsynligheten for at alle kan bli mer aggressive enn de ellers ville ha vært.
Teorien om de mektige mediene
Den rådende teori om mediemakt. Mediene har ganske stor påvirkning, men vi velger også selv våre mediebudskap.
Sosiale medier
Nettsteder og programvare som gir brukerne mulighet til å dele og samhandle på internett. Det er brukerne som bestemmer innholdet, og derfor regnes de som personlige medier.