28 terms

Chapter 1.12 - Practical Audio-Visual Chinese

STUDY
PLAY
yue4
ou1
zhou1
nian2
lü3
xing2
dong1
chun1
yu3
ying1
gai1
xia4
xing1
qi2
gang1
kao3
shi4
ban4
zhao1
ji2
qiu1
ji4
jie2
feng1
jing3
hao4
liang4
zhu4