Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

ke kapaʻī

identify

ka mania

(andrews)Smooth; dull, as the blunt smooth edge of a knife (?like me "laupapa"?)

ka wānana

predict; prediction

ka pilipili

adhesive; ka tūkō ma waena o ko kekahi kua a me ko kekahi alo

ka pepili

sticker

ka haili

to remember fondly; ka hoʻomanaʻo ʻana me ke aloha

ke ahuwale

obvious; ka ʻike wale ʻia

ka hōlapu

ka laha ʻana e like me ka hana a ke ahi

ke kalakala

he ʻōlelo ʻino, ʻaʻole ʻoluʻolu; rough in lang., rude, harsh

ka hoe uli

steering paddle/oar

ke kula aupuni

public school

ke kula kūʻokoʻa

private school

ka pūʻao

kahi o ke keiki e ulu ai ma ka ʻōpū

ka ʻiewe

1. ka mea i hemo ma hope o ka hānau ʻan a 2. ka pēpē 3. ka ʻohana, like ke koko kekahi me kekahi

ka holoholoʻōlelo

gossip

ke kaupeʻa

to cross your arms; crisscross, interwoven

ke kaulapa

to overlap

ka palaualea

(kik) slang

ka palauahae

(kik) dialect

ka mikini wili mea ʻai

garbage disposal

ka pakuhi

chart

ka pakuhi wene

venn diagram

ka pakuhi tī

t-chart

ka makakohu

priority

ka lole moe pō

footed pj's

ka mumulu

swarm

ke kāki

to charge (as a bill)

ka palalē

flat (leo)

ka pakiʻi

flat (no ka taea)

ka uaua

tough, rubbery

ke alapīpā

sidewalk

mao

stop (as in rain)

ke alakalaiwa

driveway

ka mīkini panakō

ATM

ka pū laipela

rifle

ka ʻōhumu

talk smack

ka puʻua

(heh) choke, suffocate, strangle

ka ʻumi

(ham) choke

ka panikū

slam (as in door)

ka piholo

drown

ka lumaʻi

to drown on purpose

ka lauana

pattern

Kalaeloa

ka inoa kaulana no Barber's point

ka hoʻopōʻaiapuni

recycle

ke kiʻiaka

slide (as in ka pōkā mana- PowerPoint)

ka nīao

mewing, purring

ka hoa kaiahome

neighbor

ka hana manawa leʻa

volunteer

ka mūhune

germs

ka lina kī

key ring

ka mīkana

papaya

ke kūhelu

official

ka ʻikea

ʻike ʻia

ka ʻikena

view, scenery

ke kaumokuʻāina

nation;national

ke kauʻāina

international

ka ʻiole kāwia

guinea pig

ka hōʻihi

respect (no ke akua, ke kanaka, ka makua)

ka wiwo

respect me ka makaʻu (e.l.m. no ke kai)

hoʻāno

respect

ka pākiʻi

flounder

ka uku hahau

down payment

ka uku paneʻe

intrest

ke kāmau

trumps (ka mea pāʻani)

ka huli

when you have trumps

ka hupua

contraction

ka hāpala

to spread (as in butter)

ka lūauʻi

ka makua ponoī

ka panoa

desert

ka loio

lawyer

ka hahau

to throw down, as a playing card with force; to trump

ka luʻuluʻu

Bent or bowed down, as with weight, sorrow, or trouble

ka poholo

To sink, slip into easily, plunge out of sight, vanish; to miscarry.

ke kāki komo

cover charge

ka hualono

ipod

ke kāmua

draft

ka ilāmuku

Executive officer, marshal, sheriff, executer

ka hailuku

To stone. Fig., to hurt the feelings

ka nāhoahoa

Bold, defiant, daring

ke kaua pōā

pirating

ke ahonui

ka hoʻomanawanui

ke kākāʻōlelo

orator,person skilled in use of language

ke kilo

stargazer, astrologer, reader of omens

Kaleleiki

ka inoa o ka hakakā ʻana ʻo Kamehameha mā (ka poʻe lawaiʻa)

Pāpaʻi

kahi i hili ʻia ko Kamehameha poʻo

ka hoʻomeamea

to act like, act as if

ka ʻuʻu

strip as in leaves or maile bark

ka milimili/ ka mili ʻapa

dilly dally

ke kaʻawane

van

ka hoʻopau/ka hoʻokuʻu

to fire

ka hoʻokali

to make someone wait

ke kaikoʻeke

sister/brother-in-law of same sex

ka wahine makua

sister-in-law (older) of opp. sex

ke wahine ʻōpia

sister-in-law (younger) of opp. sex

ka pela moe

mattress

ka uhi pela

sheet (lilina)

ka pīwai

duck

ke kāpī

sprinkle

ka ʻānunu

greed

ka likiliki

tight (as in clothes)

ka moʻokini

routine

ke kohu

stain

ka luna makaʻāinana

representative

ka walania

Anguish, burning pain, woe, torment

ke kuʻi kalono

(hām) newspread

ka panepane

talk back

ke kiʻei

peep

ka ʻehu pōho

chalkdust

ke kahu maʻi

nurse

ka 'ūmiʻi pepa

paper clip

ka pono hale

furniture

ka ʻunu

sprain (as in ankle)

ke poʻi/ka ʻūpoʻi

lid

Kalema

Lent

ka hoʻolei ʻupena

throw net

ka ʻolohewa

dementia

ke kapalili

twitching, fluttering, throbbing

ka pūloʻu

hoodie

ka hānaiahuhu

pet

ke kūkāʻokoʻa

freedom, liberty

ke kuʻi

fake, artificial

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording