Maatschappijleer begrippen voorkennis 1+2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

maatschappelijk probleem
als iets gevolgen heeft voor grote groepen in de samenleving. Ontstaat door maatschappelijke ontwikkeling. Te maken heeft met tegengestelde belangen. Om een gemeenschappelijke oplossing vraagt.
sociaal probleem
Als maatschappelijke problemen ook veel mensen in de samenleving raken.
belangentegenstellingen
De verschillen tussen de belangen van mensen.
sociaaleconomische positie
Je plaats in de maatschappij. (wordt bepaald door opleiding niveau, werk enz.)
dilemma
lastige keuze uit twee of meer alternatieven
politiek probleem
Als een probleem nieuwe regels en wetten met zich meebrengt. Wordt opgelost door politici.
rechtsstaat
Als burgers beschermt worden voor de macht van de overheid.
parlementaire democratie
De manier waarop politici in Nederland besluiten nemen. En dat burgers via het gekozen parlement hierop invloed hebben.
pluriforme samenleving
Hoe mensen met verschillende achtergrond en opvattingen samenleven.
verzorgingstaat
De wijze waarop mensen voor zichzelf en elkaar zorgen en wat de overheid doet voor het welzijn van individuele burgers.
waarden
uitgangspunten of principes die mensen belangrijk vinden en die ze daarom willen nastreven
normen
opvattingen over hoe je je op grond van een bepaalde waarde behoort te gedragen
sociale verplichting
Verplichting die in bepaalde situaties wordt opgelegd door je omgeving of die je jezelf oplegt.
idealen
Concrete waarden die je wilt bereiken (grote doelen die je wilt bereiken)
belang
voor- of nadeel dat iemand ergens bij heeft.
macht
Het vermogen om het gedrag van anderen dwingend te beïnvloeden.
gezag
Macht die in regels en wetten is vastgelegd (leraar, burgemeester)
machtsbronnen
De reden/functie waarom iemand macht heeft over anderen. (geld, functie of beroep, kennis, overtuigingskracht, aanzien, aantal of geweld)
sociale cohesie
De mate waarin mensen in een sociaal verband zoals een land door onderlinge bindingen het gevoel hebben bij elkaar te horen.
bron
Waar men informatie vandaan haalt.
objectief
Zeggen iets over de werkelijkheid en zijn controleerbaar.
subjectief
Zeggen iets over degene die de mening geeft (oncontroleerbaar)
hoor en wederhoor
Beide partijen moeten hun mening geven.
communicatie
doorgeven van informatie
communicatieruis
Als er iets misgaat tussen de zender en de ontvanger.
manipulatie
feiten opzettelijk weglaten of verdraaien zonder dat de ontvanger dit merkt.
propaganda
het doelbewust (en bij herhaling) eenzijdige informatie geven met als doel de mening van mensen te beïnvloeden.
indoctrinatie
langdurig, systematisch en dwingend eenzijdige opvattingen worden opgedrongen met de bedoeling dat het publiek deze kritiekloos accepteert. (dictatuur)
selectieve waarneming
elke informatie wordt zodanig vervormd dat deze zo veel mogelijk past in ons referentiekader
referentiekader
alles wat je bezig aan kennis, ervaringen, normen, waarden en gewoonten.
stereotypering
Vaststaand beeld van een groep mensen aan wie je allemaal dezelfde kenmerken toeschrijft
vooroordeel
een vooropgezette en voorbarige mening over iets of iemand zonder kennis van zaken
discriminatie
het anders behandelen van individuen of groepen op grond van kenmerken die in gegeven situatie niet van belang zijn.
injectienaaldtheorie
Media heeft sterke invloed op mensen.
multiple-step-flowtheorie
Mensen nemen vaak de mening van andere over, omdat ze denken dat zij er meer verstand van hebben.
opinieleiders
mensen om ons heen (gezin, werk, school, vriendengroep)
cultivatietheorie
De televisie speelt een belangrijke rol in het overdragen van cultuur.
selectieve perceptie
Als ontvanger neem je informatie nooit objectief waar.
agendatheorie
De media bepaald waar mensen over denken en praten met elkaar.
framingtheorie
De manier waarop mensen over iets denken word door de media zo gepresenteerd.
mediaframe
De manier waarop de media onderwerpen belichten.