NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. çok uzaklarda veya büyük alana yayılmış, uçsuz bucaksız (a - operation)
 2. bir şeyin güzelliğinin vs bozulması, mahvolması (environmental -)
 3. ticari (the fast-rising - city)
 4. 1. yarışma, çekişme 2.kavga (join the -)
 5. 1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)

5 True/False questions

 1. on edgeendişeli, diken üstünde (tense and -)

        

 2. ostentatious1. şatafatlı (the - splendour of the house) 2. gösteriş meraklısı

        

 3. decimatebüyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)

        

 4. forciblegüç kullanan, güç kullanımını içeren (- entry)

        

 5. ingenuitypratik zeka, hüner (thet are no match for human -)