NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. 1. hareket etme kabiliyeti (be realistic about your age and -; losing his mobility) 2. meslek, sosyal sınıf vs değiştirebilme
 2. 1. şatafatlı (the - splendour of the house) 2. gösteriş meraklısı
 3. ticari (the fast-rising - city)
 4. 1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)
 5. (daha)popüler ve kabul görür olmak (inanç, görüş, siyasi parti vs) (rapidly -ing -)

5 True/False questions

 1. decimatebüyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)

        

 2. ingenuity1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)

        

 3. fare(v)(iyi veya kötü bir) performans sergilemek (how schools -, - badly, - well)

        

 4. on edge(iyi veya kötü bir) performans sergilemek (how schools -, - badly, - well)

        

 5. forciblebüyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)