NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. (iyi veya kötü bir) performans sergilemek (how schools -, - badly, - well)
 2. 1. yarışma, çekişme 2.kavga (join the -)
 3. büyük bir kısmını öldürmek veya sayısını azaltmak, kırıp geçirmek (department has been -d)
 4. 1. hareket etme kabiliyeti (be realistic about your age and -; losing his mobility) 2. meslek, sosyal sınıf vs değiştirebilme
 5. endişeli, diken üstünde (tense and -)

5 True/False questions

 1. mercantileticari (the fast-rising - city)

        

 2. gape(iyi veya kötü bir) performans sergilemek (how schools -, - badly, - well)

        

 3. forciblegüç kullanan, güç kullanımını içeren (- entry)

        

 4. ingenuity1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)

        

 5. gain ground1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)