NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. çok uzaklarda veya büyük alana yayılmış, uçsuz bucaksız (a - operation)
 2. 1. bir şeyi tamamen çevrelemek veya örtmek (landslide -d the building) 2. (düşünce veya his) sarmak (panic -d them)
 3. bir şeyin güzelliğinin vs bozulması, mahvolması (environmental -)
 4. güç kullanan, güç kullanımını içeren (- entry)
 5. (iyi veya kötü bir) performans sergilemek (how schools -, - badly, - well)

5 True/False questions

 1. mercantilegüç kullanan, güç kullanımını içeren (- entry)

        

 2. ostentatious1. şatafatlı (the - splendour of the house) 2. gösteriş meraklısı

        

 3. ingenuitypratik zeka, hüner (thet are no match for human -)

        

 4. gapeçıkmak, gelmek (ses vs) (voices - from the room)

        

 5. fray, the1. yarışma, çekişme 2.kavga (join the -)