NAME

Question types


Start with


Question limit

of 15 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Multiple choice questions

 1. bir şeyin güzelliğinin vs bozulması, mahvolması (environmental -)
 2. 1. şatafatlı (the - splendour of the house) 2. gösteriş meraklısı
 3. ticari (the fast-rising - city)
 4. 1.hayretle, ağzı açık bakmak, seyretmek 2.genişçe açılmak (- open)
 5. 1. yarışma, çekişme 2.kavga (join the -)

5 True/False questions

 1. on edgeendişeli, diken üstünde (tense and -)

        

 2. far-flungçok uzaklarda veya büyük alana yayılmış, uçsuz bucaksız (a - operation)

        

 3. gain groundpratik zeka, hüner (thet are no match for human -)

        

 4. engulf1.hayretle, ağzı açık bakmak, seyretmek 2.genişçe açılmak (- open)

        

 5. ingenuity1. hareket etme kabiliyeti (be realistic about your age and -; losing his mobility) 2. meslek, sosyal sınıf vs değiştirebilme

        

Create Set