Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

work and leisure

munka és szabadidő

relationship

kapcsolat

job

munka/állás

bookshop

könyvesbolt

that's great

ez nagyszerű

near

közel valamihez

walk

sétál, gyalogol

to

-nak, -nek, -hoz, -hez,-höz

gym

tornaterem

make

készít

live

él, lakik valahol

have a look

megnéz

get

eljut v. hová, megkap

drive

vezet (autóbuszt, kocsit), kocsival megy

ride

lovagol; vezet (motorbiciklit, motort)

bike

bicikli, kerékpár

take

igénybe vesz (közlekedési eszközt)

underground

metró

affermative

állító

Present Simple

egyszerű jelen

How about you?

Hát te? És te?

sport

sport

guys

fiúk

basketball

kosárlabda

final

döntő

tonight

ma este

you know that

tudod, te...

love

szeret

hate

gyűlöl

favourite

kedvenc

football

futball

play

játszik

every

minden

it's great fun

jó móka

boring

unalmas

tennis

tenisz

together

együtt

weekend

hétvége

at the weekend

hétvégén

watch

néz

weekday

hétköznap

Monday

hétfő

Tuesday

kedd

Wednesday

szerda

Thursday

csütörtök

Friday

péntek

Saturday

szombat

Sunday

vasárnap

baseball

baseball

swimming

úszás

windsurfing

szörfözés

athletics

atlétika

skiing

síelés

music

zene

cinema

mozi

magazine

magazin

newspaper

újság

restaurant

étterem

how?

hogy? hogyan?

people

emberek

spend

eltölt (időt)

free time

szabadidő

hour

óra, 60 perc

at work

munkában, munkahelyen

sleep

alszik

other

más

personal

személy

activity

tevékenység

almost

majdnem

different

különböző

thing

dolog

alone

egyedül

theatre

színház

entertainment

szórakozás

active

tevékeny

sporting

sport

reporter

tudósító, jelentéstévő

interview

(ki)kérdez, meginterjúvol

apply for

folyamodni valamiért, jelentkezni vmire, megpályáz (pl.állást)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording