69 terms

Godsdienst hoofdstuk vijf

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Profiel
Een korte samenvatting over jezelf
Kwaliteiten
Iets wat beter ontwikkeld is dan normaal
Uniek
Iets wat jij als enige het en jou speciaal maakt
Feminisme
Strijd voor gelijkheid voor mannen en vrouwen
Gelijkwaardigheid
Gelijke dingen doen
Thora
Een heilig boek voor de joden
Traditioneel
Iets wat altijd op dezelfde manier gaat
Synagoge
Een kerk voor joden
Sabbat
Joods feest op een zondag
Liberaal
Jodenstroom waar regels soepeler zijn
Ambten
Speciale taken binnen de kerk
Dominee
Leider in de protestantse kerk
Diaken
Een van de ambten in de kerk hij beheert het geld
Ouderling
Hij is verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente
priester
De baas van de kerk waar je je problemen kunt vertellen
Bisschop
Staat boven priester en is baas in de regio
Kardinaal
Baas van alle kerken in een land
Ambtsdragers
Mensen die een ambt vervullen
Paus
Wereldwijde baas over de rooms-katholieke kerk
Celibaat
Dat je niet mag trouwen en omgang hebben met een vrouw
Koran
Een heilig boek voor de moslims
Nikaab
Hoofddoek voor moslim Maas waar je alleen de ogen kan zien
Moslima
Vrouwelijke moslim
Moedergodin
De hoogste god van waar het begon
Spiritueel
Geestelijk
Godinnenbeweging
Baseert zich op oude rituelen en verhalen van de hekserij
Aanpassen
Je gedragen en aanpassen naar de groep
Handicap
Lichamelijk of geestelijk anders
Talent
Iets wat je goed kan en beter dan de rest
Tollenaars
Belasting ambtenaar in dienst van de Romeinen
Zondaars
Iemand die een zonde begaat
Monnik
Man die in een klooster leeft en voornamelijk daar bid en werkt
Aflaat
Een briefje waarop stond hoe je zonder had goedgemaakt vaak voor geld
Reformatie
Hervorming
Alan turing
Oorlogsheld briljant wiskundige & grondlegger van de computer wetenschap
Enigma
Naam van codeermachine die de Duitsers gebruikte voor het verzenden van geheime boodschappen
Geallieerden
Verzamelnaam voor de landen die vochten tegen natie Duitsland Italië Japan gedurende de Tweede Wereldoorlog
Cultuur
alle dingen die mensen denken doen en hebben
Leefstijl
Manier van leven
Hoofddoek
Doek die je om het hoofd slaat
Rituele wassing
Wassen voor het gebet waardoor je ritueel Schoon word
Nya
De manier waarop je geloofsdingen doet
Orthodoxe
Stromingen binnen het geloof die vasthoudt aan een eeuwen oude traditie
Grote schisma
Betekent scheur kerkscheuring in 1054 binnen christendom
Oosters orthodox
Een van de stromingen ontstaan na de scheuring
Rooms-katholiek
De andere stroming naar de kerkscheuring
Protestant christendom
ontstaan na reformatie van 1517
Kalief
Een plaatsvervanger van Mohammed
Protestantse Kerk in Nederland
In 2004 onstaan door hervormden
Sjiieten
Volgelingen van Ali
Soennieten
Leven volgens de traditie van de profeet Mohammed
Hadith
Boekje waar in Mohammed schreef hoe hij leeft
Alevieten/Druzen/Soefi's
Stromingen binnen de islam
Anti godsdienstig humanisme
Geloof in een hogere macht en is bijgeloof en aantasting in je eigen verantwoordelijkheid
Religieus humanisme
Niet godsdienstig alternatief voor godsdiensten
Humanistisch raadsman of vrouw
Helpt bij uitvoering niet godsdienstige rituele bijvoorbeeld tijdens een begrafenis
Karen Armstrong
Initiatiefneemster van de handvest voor compassie
Handvest voor compassie
Een soort boek geschreven door religieuze leiders van het Jodendom en christendom
Gulden regel
Behandel anderen ook zoals je zelf behandeld wil worden
Normen
Regels, richtlijnen van een groep
Waarden
Het is vaak een enkel woord bijvoorbeeld eerlijkheid, respect, gelijkheid
Grondrechten
Rechten en plichten die in de grondwet zitten zijn vastgelegd
Discriminatie
Als je iemand niet gelijk wordt behandeld door ras of godsdienst
Vrijheid van meningsuiting
Zeggen wat je wilt binnen de grens van de wet
Verbod op discriminatie
Je mag niet iemand uitschelden voor ras of godsdienst
Eucharistie
De eucharistie is een heilige maaltijd ind in de rooms-katholieke kerk waar Jezus wordt herdacht
Godsdienstvrijheid
Het hebben van vrijheid om je geloof uit te dragen en te beoefenen
Martin luther king
Street in de VS om gelijke rechten voor blanken en zwarten in 1968 is hij vermoord
Barack Obama
In 2009 beëindigd als eerste zwarte president van de Verenigde Staten