γέγραφα

I have written

γρἀφω

I write

φιλέω

I love, regard with affection, like

πεφίληκα

I have loved or befriended

θαυμάζω

I admire, wonder at

τεθαύμακα

I have admired, wondered at

ἐρωτάω

I ask

ἠρώτηκα

I have asked

στρέφω

I turn

ἔστροφα

I have turned

γιγνὠσκω

I get to know

ἔγνωκα

I have got to know

πορίζω

I bring, furnish

πεπόρικα

I have brought, furnished

ἐκπορίζω

I provide

ἐκπεπόρικα

I have provided

ἀκούω

I hear

ἀκήκοα

I have heard

εὑρίσκω

I find

ηὕρηκα

I have found

ἔχω

I have

ἔσχηκα

I have had

λέγω

I say

εἴρηκα

I have said

φέρω

I bring, cary

ἐνήνοχα

I have carried

γίγνομαι

I become, happen

γέγονα

I have become, have happened

γεγραφέναι

to have written

μεμαθηκέναι

to have learned, understood

εἶναι

to be

ἀληθῶς

truly

δοκέω

I seem, I think

ἐναντιός

opposite
ἐναντιός, ἐναντιά, ἐναντιόν

τὸ ἐναντιόν, τοῦ

the contrary

ἐνθάδε

here

καί

and, also, even

κινδυνεύω

(with infinitive) I am likely to ( I rise, am in danger of)

εἰ μή

if ... not ...

οἶδα

οἶδα I know
οἶσθα you know
οἶδε(ν) he/she/it knows
ἴσμεν we know
ἴστε you (pl) know
ἴσασι(ν) they know

οἶος

such as
οἶος, οἶα, οἶον

ὁποῖος

what kind of
ὁποῖος, ὁποῖα, ὁποῖον

οὕτως

thus

οὕτως ἔχω

I ma thus, this is how I am

παρά

(with accusative) to, to the side of, beside

ποῖος

what kind of?
ποῖος; ποῖα; ποῖον;

πορίζομαι

I procure, provide for myself

ὥστε

so that (introduces a result)

εἰδέναι

to know (οἶδα)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording