72 terms

Chinesisch

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Nǐ hǎo
Hallo
Tóngxuémen hǎo
Guten Tag Schüler
Nín hǎo
Guten Tag (sehr höflich)
Lǎoshī hǎo
Guten Tag Lehrer
ich
du
er, sie, es
wǒmen
wir
nǐmen
ihr
tāmen
sie
Ruìshì
Schweiz
Déguó
Deutschland
Yīngguó
Grossbritannien
Fǎguó
Frankreich
Yìdàlì
Italien
Xībānyá
Spanien
Měiguó
Amerika
Jiānádà
Kanada
Aòdàlìyà
Australien
Nánfēi
Südafrika
Éluósī
Russland
Yìndù
Indien
Zhōngguó
China
Rìběn
Japan
Hánguó
Korea
ma
Fragepartikel
shéi
wer
auch
rén 人
Mensch
dà 大
gross/ alt
xiǎo小
klein/ jung
nǔ女
weiblich/ Frau
nán男
männlich/ Mann
mén门
Tür, Tor, Eingang
kǒu口
Mund, Öffnung
mù木
Baum, Holz
mǎ马
Pferd
rénrén人人
jeder, alle
dàrén大人
Erwachsener
xiǎorén小人
Schurke
nǔrén女人
Frau/ Ehefrau
nánrén男人
Mann/ Ehemann
dàmén大门
Haupteingang
rénkǒu人口
Bevölkerung
mùmǎ木马
Holzpferd
ménkǒu门口
Eingang
yī一
eins
èr二
zwei
sān三
drei
sì四
vier
wǔ五
fünf
liù六
sechs
qī七
sieben
bā八
acht
jiǔ九
neun
shí十
zehn
líng
null
bǎi百
hundert
qiān千
tausend
wàn万
zehntausend
liǎng两
zwei (Aufzählung)
shíwàn十万
hunderttausebd
Zhè shì shéi?
wer ist das?
mèimei
kleine Schwester
dìdi
kleiner Bruder
...duō dà
wie alt
suì
Jahre alt sein (Zählwort)
shì de
ja es ist so
duì
richtig
nicht, kein
gehen
jiào
heissen