41 terms

JC Chinese 1

JC Chinese 1
STUDY
PLAY
I
you
hǎo
good
hěn
very
hěn hǎo
very good
xièxiè
thank you
Nǐ hǎo
Hello
Nǐ hǎo ma?
How are you?
ma?
Question marker
ne?
Returns a question
Also
pīnyīn
Way of writing Chinese with our alphabet
Māma
Mum
horse
zhōng
middle
guó
country
zhōngguó
China (middle country)
Lǎoshī
Teacher
Lǎo
Old
yīngguó
England
zàijiàn
goodbye
which
shì
is (are, am, be etc)
not
xiānsheng
Mr.
hěn gāoxìng jiàndào nǐ
Very pleased to meet you
nà shì
That is
bú shì
Isn't
Wǒ bù zhīdào
I don't know
He/She
Měiguó
America
Měiguóren
American
wǒmen
we / us
nǐmen
You (plural) (you lot)
tāmen
they, them
jiào
to be called; to call
míngzi
first name
tàitai
wife, Mrs.
tài
too
Nǐ jiào shénme míngzi?
What are you called? (First name)
Zhānmǔsī
James