NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. vitriolic
 2. artificial
 3. probe
 4. salinization
 5. sinister
 1. a хуурмаг, хиймэл, хуурамч
 2. b хорон, хор шартай, хар санаатай, эвгүй үгээр дайрдаг, ёжтой, өгөөтэй
 3. c байцаах,шалгах,судлах,байцаалт,судлал
 4. d давс хужиртай болгох, salinity
 5. e adj. 1. хортой, хөнөөлтэй. 2. муу ёрын.

5 Multiple choice questions

 1. v. 1. зарлах, тунхаглах, сонордуулах. 2. дэлгэрүүлэх, түгээх, тараах.
 2. n. устгах, үндсээр нь устгах, таслах
 3. засаршгүй, зартай, муу нэртэй.
 4. adj. завхай, садар самуун, дампуу.
 5. алдаа гаргах, алдах.

5 True/False questions

 1. synthesisнэгтгэл, нийлүүлсэн

        

 2. commendv. 1. магтах, сайшаах. 2. зөвлөх, санал болгох.

        

 3. villainyбэлэн, сайн дурын,

        

 4. slovenlyмагадгүй, таамаглаж байгаагаар бол.

        

 5. blend1. холих, хутгах. 2. нийлэх, хослох.