NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. commence
 2. ecclesiastical
 3. villainy
 4. diverse
 5. sordid
 1. a adj. янз янзын, төрөл бүрийн, олон төрлийн.
 2. b adj. 1. сүмийн, сүм хийдийн 2. шашны
 3. c v. эхлэх, үүсэх.
 4. d adj. 1. бузар, булай. 2. балиар, заваан.
 5. e n. 1. хар санаа, муу үйл, гэм хэрэг

5 Multiple choice questions

 1. n. 1. өөдөс, хэлтэрхий. 2. шавхруу, үлдэгдэл. 3. хог хаягдал.
 2. алдаа гаргах, алдах.
 3. итгүүлэх,үнэмшүүлэх,шаардах,гуйх,ятгах,ухуулах
 4. adj. мансууруулах, нойр хүргэх.
 5. v. 1. хадах, ургац авах. 2. үр шимийг үзэх.

5 True/False questions

 1. violatev. 1. зөрчих, гуйвуулах, хөсөрдүүлэх. ~ international law олон улсын хуулийг зөрчих. 2. дайран орох, цөмрөн орох. 3. хүч хэрэглэх. 4. гутаах, доромжлох.

        

 2. refutev. 1. хадах, ургац авах. 2. үр шимийг үзэх.

        

 3. propбайцаах,шалгах,судлах,байцаалт,судлал

        

 4. perforateитгүүлэх,үнэмшүүлэх,шаардах,гуйх,ятгах,ухуулах

        

 5. dissentadj. завхай, садар самуун, дампуу.