NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. permissible
 2. perpetual
 3. scrap
 4. intact
 5. blend
 1. a 1. холих, хутгах. 2. нийлэх, хослох.
 2. b n. 1. өөдөс, хэлтэрхий. 2. шавхруу, үлдэгдэл. 3. хог хаягдал.
 3. c adj. 1. мөнхийн, үргэлжийн, үүрдийн. 2. насан туршийн, нэг насны.
 4. d adj. хөндөөгүй, гэмтээгүй, бүтэн.
 5. e adj. зөвшөөрөгдөх, зөвшөөрч болмоор, байж болмоор, аюулгүй

5 Multiple choice questions

 1. n. ангижруулагч, зөөлрүүлэх уусмал, агааржуулагч 2. чийрэгжилт, эрүүл мэндээ хамгаалах арга 3. бэхжүүлэгч (үеийг)
 2. adj. 1. сүмийн, сүм хийдийн 2. шашны
 3. хорон, хор шартай, хар санаатай, эвгүй үгээр дайрдаг, ёжтой, өгөөтэй
 4. n. 1. хар санаа, муу үйл, гэм хэрэг
 5. adj. 1. тэмтэрч/ хүрч мэдэм, мэдэгдэхүйц. 2. бодит, үнэн, тов тодорхой.

5 True/False questions

 1. skitv. 1. хадах, ургац авах. 2. үр шимийг үзэх.

        

 2. reapv. 1. хадах, ургац авах. 2. үр шимийг үзэх.

        

 3. probeбайцаах,шалгах,судлах,байцаалт,судлал

        

 4. perilousаюултай,амь өрссөн

        

 5. prolificadj. мансууруулах, нойр хүргэх.