NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. spectrum
 2. artificial
 3. complexion
 4. moderate
 5. dissolute
 1. a adj. завхай, садар самуун, дампуу.
 2. b n. царай зүс, ааш, нүүрний өнгө, байдал, янз төрх
 3. c adj. 1. дунд, дунд зэрэг, дундач, хир тааруу. 2. зөөлөн, намдуун. 3. дундыг баримталсан. n. дундыг баримтлагч хүн. v. 1. дарах, багасгах, хязгаарлах. 2. намжих, зөөлрөх.
 4. d хүрээ, хамрах хүрээ,
 5. e хуурмаг, хиймэл, хуурамч

5 Multiple choice questions

 1. n. ангижруулагч, зөөлрүүлэх уусмал, агааржуулагч 2. чийрэгжилт, эрүүл мэндээ хамгаалах арга 3. бэхжүүлэгч (үеийг)
 2. v. 1. зарлах, тунхаглах, сонордуулах. 2. дэлгэрүүлэх, түгээх, тараах.
 3. алдаа гаргах, алдах.
 4. n. эв санааны нэгдэл.
 5. нэгтгэл, нийлүүлсэн

5 True/False questions

 1. compassionөрөвдөх сэтгэл,энэрэл,нигүүсэл,

        

 2. eradicationn. мэргэ төлөг.

        

 3. perforatev. нэвт цоолох, нэвт нүхлэх; шивэх.

        

 4. willingбэлэн, сайн дурын,

        

 5. salinizationдавс хужиртай болгох, salinity