NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. notorious
 2. skit
 3. eradication
 4. artificial
 5. perilous
 1. a аюултай,амь өрссөн
 2. b n. устгах, үндсээр нь устгах, таслах
 3. c хуурмаг, хиймэл, хуурамч
 4. d элэглэл, хошин шог.
 5. e засаршгүй, зартай, муу нэртэй.

5 Multiple choice questions

 1. adj. зөвшөөрөгдөх, зөвшөөрч болмоор, байж болмоор, аюулгүй
 2. adj. 1. бузар, булай. 2. балиар, заваан.
 3. n. 1. орлон тоглогч. 2. орлуулагч. v. 1. солих. 2. орлох, орлуулах.
 4. n. эв санааны нэгдэл.
 5. v. няцаах.

5 True/False questions

 1. divinationn. мэргэ төлөг.

        

 2. perforatev. нэвт цоолох, нэвт нүхлэх; шивэх.

        

 3. tangibleadj. 1. тэмтэрч/ хүрч мэдэм, мэдэгдэхүйц. 2. бодит, үнэн, тов тодорхой.

        

 4. compassionөрөвдөх сэтгэл,энэрэл,нигүүсэл,

        

 5. complexionn. царай зүс, ааш, нүүрний өнгө, байдал, янз төрх