NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. commend
 2. willing
 3. blend
 4. dissolute
 5. salinization
 1. a 1. холих, хутгах. 2. нийлэх, хослох.
 2. b v. 1. магтах, сайшаах. 2. зөвлөх, санал болгох.
 3. c бэлэн, сайн дурын,
 4. d давс хужиртай болгох, salinity
 5. e adj. завхай, садар самуун, дампуу.

5 Multiple choice questions

 1. хуурмаг, хиймэл, хуурамч
 2. adj. мансууруулах, нойр хүргэх.
 3. өрөвдөх сэтгэл,энэрэл,нигүүсэл,
 4. n. 1. түгшсэн, санаа зовсон, бэргэсэн, айсан, ичсэн, биеэ барьсан 2. галзуурсан, солиорсон, ухаан самуурсан
 5. элэглэл, хошин шог.

5 True/False questions

 1. solidarityn. эв санааны нэгдэл.

        

 2. overalladj. нийт, ерөнхий. adv. нийтдээ, ерөнхийдөө.

        

 3. vitriolicv. 1. зөрчих, гуйвуулах, хөсөрдүүлэх. ~ international law олон улсын хуулийг зөрчих. 2. дайран орох, цөмрөн орох. 3. хүч хэрэглэх. 4. гутаах, доромжлох.

        

 4. slovenlyadj. нийт, ерөнхий. adv. нийтдээ, ерөнхийдөө.

        

 5. substituteadj. завхай, садар самуун, дампуу.