NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. skit
 2. perforate
 3. dissent
 4. willing
 5. reap
 1. a бэлэн, сайн дурын,
 2. b элэглэл, хошин шог.
 3. c v. нэвт цоолох, нэвт нүхлэх; шивэх.
 4. d v. 1. хадах, ургац авах. 2. үр шимийг үзэх.
 5. e n. үзэл бодлын зөрчил. санал зөрөх

5 Multiple choice questions

 1. n. эв санааны нэгдэл.
 2. n. мэргэ төлөг.
 3. хорон, хор шартай, хар санаатай, эвгүй үгээр дайрдаг, ёжтой, өгөөтэй
 4. adj. янз янзын, төрөл бүрийн, олон төрлийн.
 5. adj. 1. бузар, булай. 2. балиар, заваан.

5 True/False questions

 1. blend1. холих, хутгах. 2. нийлэх, хослох.

        

 2. probeбайцаах,шалгах,судлах,байцаалт,судлал

        

 3. sinisteradj. 1. хортой, хөнөөлтэй. 2. муу ёрын.

        

 4. permissibleитгүүлэх,үнэмшүүлэх,шаардах,гуйх,ятгах,ухуулах

        

 5. complexionөрөвдөх сэтгэл,энэрэл,нигүүсэл,

        

Create Set