NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. conditioner
 2. synthesis
 3. err
 4. perforate
 5. commend
 1. a n. ангижруулагч, зөөлрүүлэх уусмал, агааржуулагч 2. чийрэгжилт, эрүүл мэндээ хамгаалах арга 3. бэхжүүлэгч (үеийг)
 2. b v. нэвт цоолох, нэвт нүхлэх; шивэх.
 3. c v. 1. магтах, сайшаах. 2. зөвлөх, санал болгох.
 4. d нэгтгэл, нийлүүлсэн
 5. e алдаа гаргах, алдах.

5 Multiple choice questions

 1. магадгүй, таамаглаж байгаагаар бол.
 2. adj. 1. дунд, дунд зэрэг, дундач, хир тааруу. 2. зөөлөн, намдуун. 3. дундыг баримталсан. n. дундыг баримтлагч хүн. v. 1. дарах, багасгах, хязгаарлах. 2. намжих, зөөлрөх.
 3. adj. 1. мөнхийн, үргэлжийн, үүрдийн. 2. насан туршийн, нэг насны.
 4. n. устгах, үндсээр нь устгах, таслах
 5. adj. 1. амархан үрждэг, их ургац өгдөг. 2. их юм бичдэг, бүтээл их туурвидаг.

5 True/False questions

 1. substituteadj. завхай, садар самуун, дампуу.

        

 2. diverseadj. зугаатай, хөгжилтэй, тоглоом наадмын

        

 3. intactadj. хөндөөгүй, гэмтээгүй, бүтэн.

        

 4. tangibleхулгайгаар бараа хилээр оруулах, хил давуулах.

        

 5. soporificadj. 1. амархан үрждэг, их ургац өгдөг. 2. их юм бичдэг, бүтээл их туурвидаг.