NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. salinization
 2. vitriolic
 3. overall
 4. supposedly
 5. commend
 1. a adj. нийт, ерөнхий. adv. нийтдээ, ерөнхийдөө.
 2. b давс хужиртай болгох, salinity
 3. c хорон, хор шартай, хар санаатай, эвгүй үгээр дайрдаг, ёжтой, өгөөтэй
 4. d v. 1. магтах, сайшаах. 2. зөвлөх, санал болгох.
 5. e магадгүй, таамаглаж байгаагаар бол.

5 Multiple choice questions

 1. n. эв санааны нэгдэл.
 2. adj. завхай, садар самуун, дампуу.
 3. бэлэн, сайн дурын,
 4. хүрээ, хамрах хүрээ,
 5. v. 1. зарлах, тунхаглах, сонордуулах. 2. дэлгэрүүлэх, түгээх, тараах.

5 True/False questions

 1. slovenlyadj. бохир, заваан, салан задгай, хааш яйш.

        

 2. soporificзасаршгүй, зартай, муу нэртэй.

        

 3. notoriousзасаршгүй, зартай, муу нэртэй.

        

 4. perilousаюултай,амь өрссөн

        

 5. reapтулгуур,түшиг,багана,тавиур,тулах,түших,дэмжих,түшүүлэх,тулах

        

Create Set