NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. probe
 2. salinization
 3. persuade
 4. overall
 5. spectrum
 1. a давс хужиртай болгох, salinity
 2. b итгүүлэх,үнэмшүүлэх,шаардах,гуйх,ятгах,ухуулах
 3. c байцаах,шалгах,судлах,байцаалт,судлал
 4. d хүрээ, хамрах хүрээ,
 5. e adj. нийт, ерөнхий. adv. нийтдээ, ерөнхийдөө.

5 Multiple choice questions

 1. тулгуур,түшиг,багана,тавиур,тулах,түших,дэмжих,түшүүлэх,тулах
 2. магадгүй, таамаглаж байгаагаар бол.
 3. өрөвдөх сэтгэл,энэрэл,нигүүсэл,
 4. v. няцаах.
 5. n. 1. түгшсэн, санаа зовсон, бэргэсэн, айсан, ичсэн, биеэ барьсан 2. галзуурсан, солиорсон, ухаан самуурсан

5 True/False questions

 1. divertingadj. зугаатай, хөгжилтэй, тоглоом наадмын

        

 2. perpetualadj. 1. мөнхийн, үргэлжийн, үүрдийн. 2. насан туршийн, нэг насны.

        

 3. vitriolicхорон, хор шартай, хар санаатай, эвгүй үгээр дайрдаг, ёжтой, өгөөтэй

        

 4. promulgatev. 1. зөрчих, гуйвуулах, хөсөрдүүлэх. ~ international law олон улсын хуулийг зөрчих. 2. дайран орох, цөмрөн орох. 3. хүч хэрэглэх. 4. гутаах, доромжлох.

        

 5. violatev. 1. зөрчих, гуйвуулах, хөсөрдүүлэх. ~ international law олон улсын хуулийг зөрчих. 2. дайран орох, цөмрөн орох. 3. хүч хэрэглэх. 4. гутаах, доромжлох.