18 terms

Maatschappijleer kernbegrippen

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

censuur
controle op voor publicatie bestemde artikelen, televisie uitzendingen, boeken en films.
gelijkheidsbeginsel
het uitgangspunt dat alle burgers in gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden.
gelijkheidsrecht
Iedereen in Nederland word gelijk behandeld. Gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel
geweldsmonopolie
alleenrecht van de overheid op het legitiem gebruik van geweld.
grondrechten
belangrijkste rechten van burgers die de staat moet respecteren. Er zijn klassieke en sociale grondrechten.
klassenjustitie
in het strafrecht bewust of onbewust verschil maken tussen burgers op basis van herkomst, leeftijd, opleiding of huidskleur.
klassieke grondrechten
fundamentele rechten die vastgelegd zijn in de grondwet om de vrijheid van burgers te beschermen tegen willekeurig overheidsoptreden.
legaliteitsbeginsel
je mag pas voor iets gestraft worden als het strafbaar gesteld is / de overheid is ook aan regels gebonden.
machtenscheiding
spreiding van de staatsmacht over drie machten: de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht.
onschuldpresumptie
iemand is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen en de rechter hem of haar veroordeelt.
politieke rechten
rechten die het voor burgers mogelijk maken om aan de democratie deel te nemen, bijvoorbeeld kierrecht en petitierecht.
preventie
voorkomen
rechtsbronnen
de plaatsen waar je het recht kunt vinden.
rechtstaat
een staat met de vier kenmerken.
sociale grondrechten
grondrechten waarbij de de overheid een zorgplicht heeft op het gebied van onderwijs, bestaanszekerheid, huisvesting en volksgezondheid.
socialisatie
cultuuroverdracht: het proces waarin iemand de waarden, normen en andere kenmerken van de groep krijgt aangeleerd en zijn eigen maakt.
vrijheidsrechten
rechten die burgers belangrijke vrijheden bieden, zoals de vrijheid van godsdienst, meningsuiting of de vrijheid van vereniging en vergadering.
zelfcensuur
het zelf schrappen van delen in een artikel of uitzending door journalisten om problemen met de autoriteiten te voorkomen.
OTHER SETS BY THIS CREATOR