Maatschappijleer hoofdstuk 1: Jongens en meisjes

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

aangeboren eigenschappen
eigenschappen die je al hebt bij je geboorte
aangeleerd gedrag
gedrag dat je leert als je opgroeit
rolpatroon
gedrag dat van iemand verwacht wordt op grond van zijn of haar rol binnen een groep of binnen de samenleving
socialisatieproces
het aanleren van normen en waarden die binnen de samenleving bestaan dit aanleren begint altijd tijdens de opvoeding en gaat je hele leven door
waarden en normen
wat mensen waardevol vinden en de regels die daarbij horen
arbeidsmarkt
een denkbeeldige ontmoetingsplek van werkgevers en werknemers het totaal van vraag en aanbod van werk komt op de arbeidsmarkt samen
seksuele intimidatie
iemand lastigvallen met seksuele bedoelingen bijvoorbeeld met opmerkingen, gebaren of aanrakingen
sociale ongelijkheid
ongelijke verdeling van macht en rijkdom
verschillen en belangen
groepen in de samenleving hebben vaak niet evenveel macht en geld ook hebben ze vaak verschillende belangen door het kijken naar deze verschillen en belangen begrijp je beter hoe die groepen maatschappelijke situaties bekijken en beoordelen
vooroordeel
een negatief oordeel over iets, iemand of groep dat niet gebaseerd is op feiten
algemene wet gelijke behandeling
deze wet regelt dat vrouwen gelijk aan mannen worden behandeld bij sollicitaties, ontslag en salaris
beleid
plan van aanpak maatregelen die de overheid neemt om bepaalde maatschappelijke problemen op te lossen
invloed en macht
als je kijkt vanuit invloed en macht dan kijk je naar de rol van de overheid je vraagt je af hoe de overheid haar macht gebruikt om een bepaald maatschappelijk probleem op te lossen ook kijk je naar hoe bedrijven, organisaties en massamedia de overheid proberen te beïnvloeden bij het maken en uitvoeren van wetten
kinderopvang
mogelijkheid voor ouders om hun kinderen te laten verzorgen als zij werken
massamedia
alle middelen die gebruikt worden om een boodschap onder een groot en anoniem publiek te verspreiden denk aan televisie, radio, kranten en internet
overheid
personen en organisaties die het land besturen
vakbonden
organisaties die opkomen voor de belangen van werknemers
andere tijd, andere plaats
je onderzoekt hoe mensen vroeger omgingen met een bepaald maatschappelijk verschijnsel of probleem ook kijk je naar hoe er in andere landen mee om wordt gegaan
autoritair
streng een autoritaire manier van opvoeden laat geen ruimte voor tegenspraak in andere landen is de manier van opvoeden vaak autoritairder dan Nederland
feministen
mensen die sterven naar gelijke kansen en rechten voor vrouwen
kiesrecht
het recht om te mogen stemmen bij verkiezingen voor de tweede kamer, de provinciale staten en de gemeenteraad je hebt kiesrecht als je een nederlands paspoort hebt en als je ouder bent dan achttien jaar
vrouwenemancipatie
het toestaan van gelijke kansen en rechten voor vrouwen