195 terms

banking

STUDY
PLAY
however
bohužel, nicméně
provide
poskytovat
throughout
všude, v celém
wide
široký, rozsáhlý
range
rozsah
include
zahrnout
deal
dohoda
particularly
zvláště,zejména
advising
doporučující
deciding
rozhodující
need
potřebovat
until
až do
quickly
rychle
view
pohled
particular
zvláštní, specifický
prepare
připravovat
access
příchod, přístup
comprehensive
úplný, komplexní
supplier
dodavatel
initiate
zahájit
features
rysy, vzhled
mean
mínit, znamenat
amount
množství
kept
držet, udržovat
allow
dovolit
expense
výdaje
maintain
udržovat
payment
platba
cheque
šek
commercial bank
komerční banka
clearing bank
zúčtovací banka
be made up of
skládat se z
variety
různost, rozmanitost
supervise
dohlížet
act
jednat, působit
clearing
zúčtování, bezhotovostní vyrovnání
deposit
vklad
loan
půjčka, úvěr
manage
vést, spravovat
merchant bank
obchodní banka
arrange
organizovat, zařídit, uspořádat
merger
fúze, sloučení, splynutí
branch manager
ředitel pobočky
location
umístění, poloha
community
společnost, veřejnost
undertake
podniknout, vykonat, provést
process
zpracovat
business day
pracovní den
mortgage
hypotéka
back office
oddělení k dokumentaci a vypořádání
site
místo
in terms of
pokud jde o
rent
nájemné
barrister
advokád, obhájce
solicitor
právní zástupce
chequebook
šeková knížka
bank statement
bankovní výpis
debit card
debetní karta
bill
účet, faktura
traveller'ss cheque
cestovní šek
bank note
bankovka
coin
mince
cash machine
bankomat
picture
představit si
shuttle train
kyvadlový vlak
en route
cestou
crucial
rozhodující, kritický
up to date
nejnovější, aktuální
present
předložit
unlock
odhalit, odemknout
boot up
spustit
download
načíst data
fingertip
koneček prstu
at your fingertips
při ruce
overall
celkový
focus on
zaměřit/soustředit se na
net
čistý
worry about
dělat si starosti
fit in
vtěsnat se, vejít se
comprehensive
detailní, obsáhlý
foreign currency
cizí měna
instantly
okamžitě, ihned
standing order
trvalý příkaz
direct debit
bezhotovostní platba
locate
umístit
search
hledání, vyhledávání
surplus
přebytek
surplus funds
přebytečné finanční prostředky
devote
věnovat, obětovat
valuable
vzácný, cenný
control
řídit, ovládat
suit
vyhovovat, hodit se
built in
vestavěný, zabudovaný
advanced
moderní, vyspělý, pokročilý
maintain
udržovat, uchovávat
restrict
omezit
designate
označit, ustanovit, určit
dovetail
hodit se k sobě, zapadat do sebe
choice
výběr, volba
facility
zařízení, vybavení
smooth
hladký, plynulý, bezproblémový
template
šablona
key
vložit
re key
opakovaně/znovu vložit
beneficiary
příjemce, oprávněná osoba
subject to
podléhající
cut off
vypnout, přerušit
cut off time
limit, čas uzavírání operací
pass
předat, podat
cost effectiveness
efektivnost nákladů
flexibility
pružnost, přizpůsobivost
convenience
pohodlí, vhodnost, praktičnost
clue
opěrný bod, legenda
across
vodorovně
deduct
odečíst
ordinary
obyčejný, běžný, všední
take out
vybrat (peníze)
balance
zůstatek
particulars
podrobnosti
abbreviation
zkratka
allow
dovolit, povolit, poskytnout
let
dovolit, nechat
deposit account
vkladový účet
interest
úrok
unlikely
nepravděpodobný
refer to
odkazovat na, vztahovat se k
take credit for
přivlastnit si zásluhou za
confidential
tajný, důvěrný
counterpart
protějšek
bribe
úplatek
certificate
osvědčení, potvrzení
confirmation
potvrzení
negotiator
vyjednávač
cool
chladný, klidný
willing
ochotný
realise
uvědomit si, pochopit
patient
trpělivý
identify
poznat, určit
issue
otázka, problém
calm
klidný, rozvážný
score
výsledek
makings
předpoklady
rethink
znovu uvážit
pedigree
rodokmen, původ
pet
mazlíček
toy
hračka
comprehensive
rozsáhlý, obsáhlý
the latest figures
nejnovější údaje
get off to a good start
dobře začít
double
zdvojnásobit
encouraging
povzbudivý, slibný
target audience
cílová skupina
phase
stádium, etapa
extend a loan
prodloužit úvěr
refer to
narážet na
particularly
jmenovitě, zvláště
late payment
pozdní splátka
fraud
podvod
projection
předpověď, odhad, výhled
performance
výkon
arrange
dohodnout se, domluvit se
proposal
návrh, nabídka
reject
odmítnout, zamítnout
clarification
objasnění
impose
uvalit, vnucovat
apply for a loan
žádat o úvěr
succeed
mít úspěch
enterpreneur
podnikatel
commitment
závazek
capacity
schopnost
collateral
majetková záruka věřiteli
security
záruka, ručení
property
majetek
related to
související s, vztahující se k
be aimed at
namířit/zacílit na
entitle
nazvat, pojmenovat
experienced
zkušený
design
plánovat
appeal to
líbit se
general public
široká veřejnost
competition
konkurence
forecast
předpověď, prognóza
sales
tržby, odbyt
cost of sales
náklady na prodej zboží
gross margin
hrubé rozpětí
operating expenses
provozní náklady
payroll
výplatní listina
utilities
technické služby
insurance
pojištění
rent
nájemné
concept desing
návrh koncepce
miscellaneous
různé
consumer credit
spotřební úvěr
outline
načrtnout, nastínit, shrnout
action
postup, činnost