Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

however

bohužel, nicméně

provide

poskytovat

throughout

všude, v celém

wide

široký, rozsáhlý

range

rozsah

include

zahrnout

deal

dohoda

particularly

zvláště,zejména

advising

doporučující

deciding

rozhodující

need

potřebovat

until

až do

quickly

rychle

view

pohled

particular

zvláštní, specifický

prepare

připravovat

access

příchod, přístup

comprehensive

úplný, komplexní

supplier

dodavatel

initiate

zahájit

features

rysy, vzhled

mean

mínit, znamenat

amount

množství

kept

držet, udržovat

allow

dovolit

expense

výdaje

maintain

udržovat

payment

platba

cheque

šek

commercial bank

komerční banka

clearing bank

zúčtovací banka

be made up of

skládat se z

variety

různost, rozmanitost

supervise

dohlížet

act

jednat, působit

clearing

zúčtování, bezhotovostní vyrovnání

deposit

vklad

loan

půjčka, úvěr

manage

vést, spravovat

merchant bank

obchodní banka

arrange

organizovat, zařídit, uspořádat

merger

fúze, sloučení, splynutí

branch manager

ředitel pobočky

location

umístění, poloha

community

společnost, veřejnost

undertake

podniknout, vykonat, provést

process

zpracovat

business day

pracovní den

mortgage

hypotéka

back office

oddělení k dokumentaci a vypořádání

site

místo

in terms of

pokud jde o

rent

nájemné

barrister

advokád, obhájce

solicitor

právní zástupce

chequebook

šeková knížka

bank statement

bankovní výpis

debit card

debetní karta

bill

účet, faktura

traveller'ss cheque

cestovní šek

bank note

bankovka

coin

mince

cash machine

bankomat

picture

představit si

shuttle train

kyvadlový vlak

en route

cestou

crucial

rozhodující, kritický

up to date

nejnovější, aktuální

present

předložit

unlock

odhalit, odemknout

boot up

spustit

download

načíst data

fingertip

koneček prstu

at your fingertips

při ruce

overall

celkový

focus on

zaměřit/soustředit se na

net

čistý

worry about

dělat si starosti

fit in

vtěsnat se, vejít se

comprehensive

detailní, obsáhlý

foreign currency

cizí měna

instantly

okamžitě, ihned

standing order

trvalý příkaz

direct debit

bezhotovostní platba

locate

umístit

search

hledání, vyhledávání

surplus

přebytek

surplus funds

přebytečné finanční prostředky

devote

věnovat, obětovat

valuable

vzácný, cenný

control

řídit, ovládat

suit

vyhovovat, hodit se

built in

vestavěný, zabudovaný

advanced

moderní, vyspělý, pokročilý

maintain

udržovat, uchovávat

restrict

omezit

designate

označit, ustanovit, určit

dovetail

hodit se k sobě, zapadat do sebe

choice

výběr, volba

facility

zařízení, vybavení

smooth

hladký, plynulý, bezproblémový

template

šablona

key

vložit

re key

opakovaně/znovu vložit

beneficiary

příjemce, oprávněná osoba

subject to

podléhající

cut off

vypnout, přerušit

cut off time

limit, čas uzavírání operací

pass

předat, podat

cost effectiveness

efektivnost nákladů

flexibility

pružnost, přizpůsobivost

convenience

pohodlí, vhodnost, praktičnost

clue

opěrný bod, legenda

across

vodorovně

deduct

odečíst

ordinary

obyčejný, běžný, všední

take out

vybrat (peníze)

balance

zůstatek

particulars

podrobnosti

abbreviation

zkratka

allow

dovolit, povolit, poskytnout

let

dovolit, nechat

deposit account

vkladový účet

interest

úrok

unlikely

nepravděpodobný

refer to

odkazovat na, vztahovat se k

take credit for

přivlastnit si zásluhou za

confidential

tajný, důvěrný

counterpart

protějšek

bribe

úplatek

certificate

osvědčení, potvrzení

confirmation

potvrzení

negotiator

vyjednávač

cool

chladný, klidný

willing

ochotný

realise

uvědomit si, pochopit

patient

trpělivý

identify

poznat, určit

issue

otázka, problém

calm

klidný, rozvážný

score

výsledek

makings

předpoklady

rethink

znovu uvážit

pedigree

rodokmen, původ

pet

mazlíček

toy

hračka

comprehensive

rozsáhlý, obsáhlý

the latest figures

nejnovější údaje

get off to a good start

dobře začít

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording