Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

be afraid of blood

verd kartma

cover the wound with a bandage

katma haava sidemega

a bleeding nose

veritsev nina

call for help

abi kutsuma

a broken bone

murtud luu

keep fit

heas vormis püsima

exercise

trenni tegema

nurse

medõde

bandage

side

plaster

plaaster

painful

valus

stitches

õmblused

take an X-ray

röntgenipilti tegema

forward

ettepoole

pinch

pigistama, näpistama

sharp

terav

knee

põlv

in an accident

õnnetuses, õnnetuse puhul

keep calm

rahulik püsima

a bad wound

tõsine haav

put stitches in the wound

haava õmblema

keep your leg still

jalga paigal/liikumatuna hoidma

blow your nose

nina nuuskama

lie down

pikali heitma

ride a bike

rattaga sõitma

fall off the bike

ratta pealt maha kukkuma

fall over on the ice

jää peal pikali kukkuma

virus

viirus

energy

energia

concentrate on sth

keskenduma millelegi

whenever

ükskõik millal

cough

köha

a runny nose

jooksev, tilkuv nina

the flu

gripp

hurt

haiget tegema

fitness

vormisolek

swallow

neelama

in the meantime

senikaua

I have a stomach ache

mul on kõhuvalu

take medicine

rohtu võtma

headache

peavalu

my throat is sore

mu kurk valutab

my eyes are sore

mu silmad valutavad

my muscles are sore

mu lihased valutavad

the Olympic Games

olümpiamängud

international organisation

rahvusvaheline organisatsioon

world championship

maailmameistrivõistlused

include

sisaldama

organiser

korraldaja

change your mind

meelt muutma, ümber mõtlema

baseball

pesapall

silver

hõbe

bronze

pronks

rope climbing

köieronimine

Greek

kreeklane, kreeka keel

tug of war

köievedu

obstacle race

takistusjooks

croquet

kroket

set the world record

püstitama maailmarekordit

for the first time

esimest korda

win a medal by doing sth

võitma medalit midagi tehes

pale

kahvatu

well-known

tuntud

wheelchair

ratastool

business trip

ärireis

meadow

aas

little by little

vähehaaval

happiness

õnn

the city of Frankfurt

Frankfurti linn

spend hours doing sth

veetma tunde midagi tehes

be from a poor family

olema pärit vaesest perekonnast

send sb home

kedagi koju saatma

bring sb for a visit

viima kedagi külaskäigule

feel healthier

tundma end tervemana

with grandfather's help

vanaisa abiga

from that day on

tollest päevast alates

it was time for Clara to go home

Claral oli aeg koju minna

turn to sb

pöörduma kellegi poole

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording