NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Exhibition
 2. Delicatessen
 3. In the fashion
 4. Greengrocer
 5. Manual
 1. a Návod
 2. b Lahůdky (obchod)
 3. c Výstava
 4. d Moderní
 5. e Obchod s ovocem a zeleninou

5 Multiple choice questions

 1. Koupe na splátky
 2. Květinářství
 3. Bleší trh
 4. Barvivo/ barvit
 5. Klenoty, klenotnictví

5 True/False questions

 1. PendantNávod

        

 2. Health food shopObchod se zdravou výživou

        

 3. LaundryPrádelna

        

 4. On displayVystavený

        

 5. HardwareBarvivo/ barvit