NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Exhibition
 2. In/out of stock
 3. On display
 4. Laundry
 5. Grocer´s
 1. a Vystavený
 2. b Na skladě/vyprodané
 3. c Obchode s potravinami
 4. d Výstava
 5. e Prádelna

5 Multiple choice questions

 1. Lahůdky (obchod)
 2. Obchod s ovocem a zeleninou
 3. Platit hotově
 4. Nemoderní
 5. Železářství

5 True/False questions

 1. PendantNávod

        

 2. Health food shopModerní

        

 3. KioskStánek

        

 4. By credit cardPlatit platební kartou

        

 5. Hire purchase (HP)Koupe na splátky