NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Dye
 2. Grocer´s
 3. Kiosk
 4. By credit card
 5. In/out of stock
 1. a Platit platební kartou
 2. b Obchode s potravinami
 3. c Stánek
 4. d Barvivo/ barvit
 5. e Na skladě/vyprodané

5 Multiple choice questions

 1. Koupe na splátky
 2. Výstava
 3. V prodeji
 4. Obchod se zdravou výživou
 5. Bleší trh

5 True/False questions

 1. HardwareNávod

        

 2. LaundryVadné

        

 3. JewelleryKlenoty, klenotnictví

        

 4. ManualVadné

        

 5. DelicatessenSplátka