NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Flea market
 2. Out of fashion
 3. Hire purchase (HP)
 4. Grocer´s
 5. On display
 1. a Nemoderní
 2. b Koupe na splátky
 3. c Bleší trh
 4. d Vystavený
 5. e Obchode s potravinami

5 Multiple choice questions

 1. Prádelna
 2. Obchod s ovocem a zeleninou
 3. Železářství
 4. Lahůdky (obchod)
 5. V prodeji

5 True/False questions

 1. Florist´sKvětinářství

        

 2. FaultyPrádelna

        

 3. ExhibitionLahůdky (obchod)

        

 4. DyeBarvivo/ barvit

        

 5. In the fashionModerní