NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Manual
 2. Jewellery
 3. Laundry
 4. Hardware
 5. Kiosk
 1. a Prádelna
 2. b Železářství
 3. c Návod
 4. d Stánek
 5. e Klenoty, klenotnictví

5 Multiple choice questions

 1. Bleší trh
 2. Vadné
 3. Koupe na splátky
 4. Barvivo/ barvit
 5. Platit hotově

5 True/False questions

 1. PendantPřívěšek

        

 2. Jumble saleV prodeji

        

 3. Health food shopObchod se zdravou výživou

        

 4. Florist´sKvětinářství

        

 5. In the fashionModerní