NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Pendant
 2. On sale
 3. Manual
 4. Exhibition
 5. By credit card
 1. a Výstava
 2. b Přívěšek
 3. c Platit platební kartou
 4. d Návod
 5. e V prodeji

5 Multiple choice questions

 1. Bleší trh
 2. Obchod se zdravou výživou
 3. Lahůdky (obchod)
 4. Stánek
 5. Na skladě/vyprodané

5 True/False questions

 1. Grocer´sObchode s potravinami

        

 2. FaultyPrádelna

        

 3. Pay in cashNávod

        

 4. Out of fashionNemoderní

        

 5. GreengrocerObchod s ovocem a zeleninou