NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Faulty
 2. Greengrocer
 3. Flea market
 4. On display
 5. Exhibition
 1. a Obchod s ovocem a zeleninou
 2. b Vystavený
 3. c Vadné
 4. d Výstava
 5. e Bleší trh

5 Multiple choice questions

 1. Platit platební kartou
 2. Prádelna
 3. Květinářství
 4. Klenoty, klenotnictví
 5. V prodeji

5 True/False questions

 1. PendantPřívěšek

        

 2. KioskStánek

        

 3. In/out of stockNemoderní

        

 4. Jumble saleV prodeji

        

 5. Grocer´sObchode s potravinami

        

Create Set