NAME

Question types


Start with


Question limit

of 25 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. On sale
 2. Flea market
 3. Hire purchase (HP)
 4. Pendant
 5. On display
 1. a Přívěšek
 2. b Bleší trh
 3. c V prodeji
 4. d Vystavený
 5. e Koupe na splátky

5 Multiple choice questions

 1. Barvivo/ barvit
 2. Obchode s potravinami
 3. Platit platební kartou
 4. Nemoderní
 5. Bleší trh

5 True/False questions

 1. In the fashionModerní

        

 2. ManualNávod

        

 3. In/out of stockNemoderní

        

 4. ExhibitionVadné

        

 5. DelicatessenLahůdky (obchod)