Hrb. Trmnt. of Dz 1 Class 8 (Stomach Pain Singles)

AOMA Dr. He 2012
STUDY
PLAY
mu xiang, xiang fu, chen xiang, chuan lian zi, li zhi he, hou po, zhi shi, chen pi
herbs to regulate qi for stomach pain?
mu xiang
promotes movement of qi of sp and st, reg. qi of intestines, alleviates pain?
xiang fu
spreads and regulates liver qi, relieves emotional distress and disharmony of liver and spleen?
chen xiang
promotes movement of qi of sp and st, warms the middle, stops vomiting alleviates pain?
chuan lian zi
promotes movement of qi, harmonizes liver and st, alleviates hypochondriac pain- cold herb?
li zhi he
promotes movement of qi, alleviates pain, disperses cold?
hou po, zhi shi
herbs used together for epigastric disorders but are not specific to alleviate pain?
wu yao
promotes movement of qi, alleviates pain- especially useful in cold conditions?
gan jiang, sheng jiang, ding xiang, wu zhu yu, xiao hui xiang, hua jiao, gao liang jiang, rou gui
herbs to warm the middle burner for stomach pain?
gan jiang, sheng jiang
warm the middle burner, expel cold, alleviate digestive discomfort. 1.hotter 2.harmonizer
ding xiang, hua jiao, gao liang jiang
herbs that warm the middle and alleviate pain?
wu zhu yu
warms the spleen, redirects rebellious qi downward, stops vomiting?
xiao hui xiang
warms interior, expels cold, reg. qi, harmonizes St, alleviates pain?
rou gui
warms the spleen, expels cold, relieves pain?
san qi, yu jin, yan hu suo, chuan xiong, mo yao, ru xiang, wu ling zhi, pu huang, san leng, e zhu
herbs to remove stasis for stomach pain?
san qi
stops bleeding and transforms stasis?
yu jin, yan hu suo, chuan xiong
herbs to invigorate blood, promote movement of qi and relieve pain?
mo yao, ru xiang
two herbs to invigorate blood and relieve pain 1.dispels stasis 2.promotes movement of qi - primarily used for trauma?
wu ling zhi, pu huang
herbs to invigorate blood, dispel stasis, relieve pain, stop bleeding - Shi xiao san?
san leng, e zhu
two herbs strongly break up blood stasis, promote movement of qi, alleviate pain and dissolve accumulations of food?
gan cao, yi tang, feng mi, bai shao, dang gui
herbs to tonify for stomach pain?
gan cao, bai shao
herbs together to moderate spasms, 1.tonifies the middle 2.calms the liver, alleviates pain
yi tang, feng mi
two herbs to tonify the spleen/middle burner and alleviate pain?
dang gui
tonifies and invigorates blood, moistens intestines and unblocks bowels?
mai dong, sha shen, shi hu
herbs to nourish yin for stomach pain?
lai fu zi, shan zha, shen qu, mai ya, ji nei jin
herbs to treat food stagnation for stomach pain?
mu dan pi, chi shao
two herbs to clear heat, cool blood, invigorate blood, indirectly stop bleeding- used for inflammation to reduce swelling and pressure pain?