Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

yαμφηλαι [sk. jambh

jaws [snap]

γαμψοσ [lat. gibbus

curved

γανοσ (1. γληνεα

joy 2. hyena (phrygian)

γαργαλοσ (εγειρω)

tickling [excite

γαργαρα (αγειρω)

heaps

γαργαρεων (βορα) [lat. gurgulio

uvula

αροσ (sk. garas, βορα)

caviar (drink)

γαστηρ (γFενστηρ) [lat. venter, eng. kid-ney, sk. jatharas

belly

γαυλοσ (γογγολυσ) [γαυλοσ, sk. gola]

merchantman [sk. jug]

γαυροσ (γαιω

exulting

γαυσοσ*

γαμψοσ* -- bent

γε [sk. gha

at least

γεγειοσ (γη)

ancient

γεγωνα

call out

γεισον (carian, γισσα) [ohg. kis]

cornice [gravel]

γειτων (γη)

neighbour

γελαω (γαληνη)

laugh

γελγη*

γρυτη* -- frippery

γελγισ [grnjanas]

garlic

γεμω [lat. gemma, gemursa, gumia, gemo]

am full

γενοσ [lat. genus, eng. kin, sk. jan

race [sk. generate]

γεντο (γεμ-το)

grasped

γενυσ [lat. gena, genuinus, eng. chin, sk. hanus]

jaw

γερανοσ [lat. grus, eng. cran

crane

γερασ [sk. garvas]

privilege [pride]

γεργυρα, γορυρα

καρκαρον*

γερρον (γυργαθοσ)

wickerwork

γερων [sk. jaras

old man [old]

γευω [lat. gusto, eng. choose, kiss, sk. jush

give to taste [sk. be pleased]

γεφυρα, lac. διφουρα, theban βλεφυρα (asiatic

bridge

γη*

γαια*

γηθεω (γαιων) [lat. gaudeo

rejoice

γεθυον, γητειον [sk. gandholi]

leek [a plant

γηρασ (γερων)

age

γηρυσ [lat. garrio, o nor. kalla, sk. jar

voice [sk. call

γιγαρτον [granum]

grape-stone or the pit of a grape [yellow "rubbed"]

γιγγλυμοσ (γαγγλιον

joint

γιγγρασ (κινυρα, heb. kinnour)

flute [harp]

γιννοσ (ligurian -- a coastal region of north-western Italy, the third smallest of the Italian regions.

mule

γλαγοσ (μλαγοσ, αμελγω

milk

γλαζω

sing

γλακτο-φαγοσ (γαλα)

living on milk

γλαμων

blear eyed

γλανισ

shad (phoenician

γλαρισ

chisel

γλαυκοσ (γαληνη) [sk. jurv

bright [burn

γλαφω (σκαλλω) [lat. scalpo

carve

γλεφαρον

eyelid

γληνεα (γαληνη) [γληνη

shows [eyeball]

γληχων (μαλαχη)

pennyroyal - an aromatic Old World plant, Mentha pulegium, of the mint family, having clusters of small purple flowers and yielding a pungent essential oil used medicinally and as an insect repellent.

γλινοσ, γλεινοσ (κλινοτροχοσ)

maple

γλισχροσ [lat. glittus, glis

sticky, greedy [smooth, clay

γλιχομαι [sk. gardh

desire [be eager

γλοιοσ [lat.gluten, eng. cleave to, γλοιοσ

oil [gk. vicious "slippery"]

γλουτοσ

nates

γλυκυσ (δλυκυσ) [lat. dulcis]

sweet

γλυφω (σκλυφω) [lat. sculpo

carve

γλωσσα [γλωχισ

tongue [point]

γναθοσ*

γενυσ* -- jaw

γναμπτοσ (γναπτω)

a bird

γνησιοσ (γενοσ)

legitimate

γνυξ (γονυ)

on the knee

γοννγροσ 2. (γιγαρτον)

1. γρυλοσ (fish) 2. excrescence on trees (rubbing)

γογγυλοσ (γυροσ)

round

γοησ (γοοσ)

enchanter

γομφοσ (γαμφηλαι

bolt

γονυ [lat. genu, got. kniu, sk. janu

knee

γοοσ [sk. gu]

groan

γοργοσ [garj] 2. (αγειρω)

1. grim [bellow] 2. swift

γουνοσ*

γωνια* -- corner

γουροσ

cake

γρασοσ (LAT. hircus)

smell

γραυσ (γερων)

old woman, scum

γραφω [lat. scribo] (γλαφω)

scratch

γραψαιοσ (ags. καραβοσ) [eng. crab]

crab

γριφοσ (σκριφοσ) [lat. scirpus

weel -- Prov. E. weel, weal, a wicker basket to catch eels; prob. akin to willow, and so called as made of willow twigs.] A kind of trap or snare for fish, made of twigs. [Obs.] --Carew.

γρομφασ [lat. scrofa]

sow, wild boar

γρυ (γιγαρτον)

morsel

γρυζω [lat. grundio, o nor. kretta]

1. mutter [o nor. murmur] 2. melt

γρυλοσ (βορα) [sk. gargaras

conger ("drinker") [a fish]

γρυμεα, γρυτη (σκυλλω) [lat. scruta]

frippery - finery in dress, esp. when showy, gaudy, or the like.

γρυποσ [γρυψ]

curved [griffen "hook-nosed"]

γυαλον ??? [γυησ, γυιον, γυιοω

hollos [plough-tree, limb, lame "bend"]

γυησ [sk. jya]

field [earth]

γυλιοσ (γαυλοσ)

wallet (merchantman)

γυμνοσ (νυγF-νοσ) [lat. nudus, got. naqaths, sk. nagnas

naked

γυνη [eng. queen]

woman

γυννισ (γιννοσ)

effeminate

γυργαθοσ

weel

γυροσ [lat. buris]

round [plough-tail]

γυψ

vulture (egyptian)

γυψοσ (persian. jabs)

chalk (gypsum)

γωλεοσ (βαλλω)

hole

γωνια [αγοστοσ]

corner [hiding place]

γωρυτοσ (κωρυκοσ)

bow-case

δα-*

ζα-*

δα (cyprian ζα, γη)

earth

δαημων

skilful

δαηρ [lat. levir, sk. devar]

brother in law

δαι*

δη*

δαι (δαιω)

battle

δαιδαλοσ

variegated

δαιμων (δαιω)

deity

δειρω*

δερω* -- flay

δαιω

1. burn 2. divide [eng. time]

δακνω [eng. tongs, sk. dac]

bite

δακρυ [lat. lacruma, got. tagr]

tear

δακτυλοσ [lat. digitus, eng. toe] (δεκομαι)

finger 2. date (phoenician)

δαμαζω [lat. domo, sk. dam]

tame

δανειζω (δαιω) [δανοσ

lend [gift]

δανοτησ (δαιω)

misery

δαπανη [δαπτω]

expense [devour]

δα-πεδον (δα-

floor

δαπισ*

ταπησ*

δαρδαπτω (δαρδαπτρω, δρεπω)

devour

δαρεικοσ (dar)

a coin (holder = king) (pers. )

δαρθανω [lat. dormio, sk. dra]

sleep

δα-σκιλλοσ (σκιλλα = σχινοκεφαλοσ)

a fish

δα-σπλητισ[lat. splendeo]

fearful

δασυσ [lat. densus, dusmus, dumus

thick

δαυκοσ (celtic) [ eng. dock]

parsnip

δαυλοσ (δασθσ?)

thick

δαυω (δια + ι-αυω)

sleep

δαφνη

bay

δαψιλησ (δαπανη)

plentiful (expense )

δε [lat. qui-dam, δη, οδε]

but

δεατο [sk. di]

seemed [shine]

δεδαα (δαημων)

novi (skilful)

δεελοσ (δεατο)

conspicuous

δει (δευομαι)

oportet

δειδισκομαι (δει-δεκ-σκομαι, δεκομαι)

welcome

δειδω (δεδδοα, δε-δFοια)

fear

δειελοσ [δυω

vespertinus -- evening [set]

δεικαναομαι (δεκομαι

welcome

δεικνυμι (lat. deico, indico, dicio, eng. token, sk. dic]

show

δειλη (δειελοσ)

afternoon

δεινα (δε)

some one

δεινοσ*

δινοσ (cyrenaic)*

δειπνον (δαπτω)

dinner

δειρη [lat. dorsum]

neck

δεισ (δεινα, on analogy of εισ)

one

δεκαζω (δοκεω) [δεκομαι, sk. dac]

bribe [receive, grant]

δελεαρ (βορα)

bait

δελτα (heb. daleth) [δελτοσ]

D [tablet]

δελφαξ (βρεφοσ) [δελφισ, δελφυσ]

porker, dolphin, womb

δεμασ [δεμνια, δεμω, eng. timber]

person [bed, build]

δενδαλισ (δανδαλισ, foreign)

barley cake

δενδιλλω [sk. a-dar]

glance [sk. observe]

δενδρον (δρυσ)

tree

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording