Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Mga Pamayanan sa Pilipinas

urban

ang pamayanang ito ay mayroong higit na maraming istraktura o gusaling likha ng tao.

urban

ang pamayanang ito ay kadalasang tinatawag na lungsod o bayan.

Industriyal

Sa pamayanang ito may iba't ibang pagawaan, planta at mga opisina.

residensyal

pangalawang uri ng pamayanang urban

Pangkomersyo

Ang pamayanang ito ay tulad ng Metro Manila, Cebu at Davao at iba pang lungsod.

rural

ito ay pamayanang malayo sa impluwensya ng mga malalaking lungsod.

rural

ang pamayanang ito ay kadalasang may anyong sa mga gawaing pang agrikultura gaya ng mga hayop, pagtotroso at pagmimina

sakahan

Matatagpuan ang pamayanang ito sa kapatagan ng Gitnang Luzon at Cotabato.

pangisdaan

matatagpuan ang pamayanang ito sa tabing ilog o dagat sa iba't ibang pulo sa ating bansa.

minahan

Sa pamayanang ito, ang pangunahing hawain ng mga Pilipino rito ang paghahanap ng mga ginto, pilak at iba pang mga mineral.

sakahan

dito nanggagaling ang mga kaiklangan nating pagkain sa araw araw. Dito tinatanim at inaani ang mga palay, gulay, prutas at pagkaing butil.

pangisdaan

Mga mangingisda ang nakatira sa pamayanang ito.

minahan

Ang pamayanang ito ay karaniwang matatagpuan sa mga kabundukan ng Luzon, Marinduque, Cebu, Davao at Mountain Province.

minahan

Sa pamayanang ito tayo nakakakuha ng mga ginto, pilak, tingga at tanso.

sakahan

Dito nakatira at nagtatanim ang mga magsasaka.

pangisdaan

Ang pamayanang ito ang nagbibigay sa atin ng isda at iba pang mga pagkaing dagat.

Sakahan, Pangisdaan, MInahan

ang tatlong uri ng pamayanang rural

Pangkomersyo

Laging abala ang mga tao sa lugar na ito. Maraming tao ang pumupunta rito araw-araw.

Pangkomersyo

Matatagpuan rito ang iba't ibang pamilihan at tanggapan. Dito rin makakaita ang mga bangko

industriyal

Ang mga produktong nasa pamilihan ay dito ginagawa. Dito rin ginagawa ang mga produktong dinadala at ipinagbibili sa ibat ibang bansa.

industriyal

Sa pateros ay maraming pagawaan ng iba't ibang uri ng kasuotang ready to wear or RTW. Sa Marikina ay may mga pagawaan ng sapatos. Sa Bukidnon, may nagsasalata ng pinya.

Industriyang Pantahanan

Karamihan sa mga manggagawa rito ay mahusay sa mga gawaing kamay.

Rural at Urban

Nauuri ang mga pamayanan ayon sa dami ng naninirahan at takbo ng pamumuhay

Sakayan, Pangisdaan, Pangkomersyo, Industriyal, Minahan

Nauuri ang mga pamayanan ng ating bansa ayon sa kapaligiran. Ang mga gawain ng mga tao rito ay ayon sa kanilang paligid.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording