21 terms

directional vocab

STUDY
PLAY
wataru
to cross
gawa
side
massugu ittekudasai
go straight
wa hidari gawa desu
.... is on your left
fumikiri
railroad stop
heya
room
kotaeru
to answer
zettai
definitely
wo noboru
to climb up ___
ni noru
to get on ___
wo oriru
to get off ___
wo deru
to leave ___
ni tsuku
to arrive at ___
wo ryokousuru
to travel ___
wo kankousuru
sight seeing in ___
ni tomaru
to lodge ___
hitotsume no shingou
first light
futatsume no shingou
second light
mittsume no shingou
third light
ikidomari
dead end
ga mieru
can see ___