22 terms

school activity words 学校活动 xué xiào huó dòng

STUDY
PLAY
看书/读书
dú shū / kàn shū
写字
xiě zì
xiě zì
游泳
yóu yǒng
wán
唱歌
chàng gē
跳舞
tiào wǔ
吃中饭/吃午餐
chī zhōng fàn/ chī wǔ cān
上课
shàng kè
休息
xiū xi
放学
fàng xué
我们学校两点二十五分放学。
wǒ men xué xiào liǎng diǎn èr shí wǔ fēn fàng xué.
我们学校八点上课。
wǒ men xué xiào bā diǎn shàng kè.
你几点看书?
nǐ jǐ diǎn kàn shū?
上中文课
Shàng zhōng wén kè
睡觉
shuì jiào
做功课
zuò gōng kè
洗澡
xǐ zǎo
起床
qǐ chuáng
吃早餐
chī zǎo cān
吃晚餐
chī wǎn cān
吃点心
chī diǎn xin
上学
Shàng Xué