Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Antonieme / Teenoorgesteldes / Opposites

aanhou

ophou

aankoms

vertrek

afwesig

teenwoordig

agtertoe

vorentoe

alles

niks nie

begin

einde

blydskap

verdriet

boontoe

ondertoe

brandmaer

spekvet

dapper

bang / lafhartig

dikwels

selde

dolleeg

propvol

dronk

nugter

duskant

anderkant

dwerg

reus

eerbied

minagting

êrens

nêrens

fisies

sielkundig

gevaarlik

veilig

groot

klein

hartseer

vrolik

hemel

aarde

hitte

koue

hoogmoedig

nederig

iemand

niemand

jeug

ouderdom

juig

treur

laat

vroeg

lawaai

stilte

liefde

haat

maklik

moeilik

misluk

slaag

modern

ouderwets

mondig

minderjarig

mooi

lelik

nader

verder

netjies

slordig

onbeskof

hoflik

oorlog

vrede

oorsaak

gevolg

open

sluit

oppak

afpak / uitpak

optel

neersit

optimisties

pessimisties

orals

nêrens

orde

wanorde

plankdun

trommeldik

praat

swyg / stilbly

rykdom

armoede

seldsame

alledaagse

siek

gesond

skriftelik

mondeling

skuldig

onskuldig

slaag

druip

spaar

verkwis

sterk

swak

stokoud

bloedjonk

suinig

vrygewig

tevrede

ontevrede

toelaat

verbied

vergeet

onthou

versnel

verminder

vertrou

wantrou

vinnig

stadig

volop

skaars

voordeel

nadeel

voorspoed

teenspoed

vra

antwoord

vreugde

verdriet

vriend

vyand

vroeër

later

waarheid

leuen

wen

verloor

yskoud

vuurwarm

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording