14 terms

room

STUDY
PLAY
房间
fáng jiān ( room)
这是我的房间。
Zhè shì wǒ de fáng jiān. ( This is my room.)
lǐ ( inside)
yǒu ( have)
没有
méi yǒu ( don't have)
chuáng ( bed)
书桌
shū zhuō ( desk)
书架
shū jià ( shelf)
衣柜
yī guì ( wardrobe)
椅子
yǐ zi ( chair)
电脑
diàn nǎo ( computer)
电脑在书桌上。
Diàn nǎo zài shū zhuō shang. ( The computer is on the desk.)
电视机
diàn shì jī ( TV set)
房间里有电话。
Fáng jiān li yǒu diàn huà. ( There is a telephone in the room.)