Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

iść

to go (on foot)

jechać

to go (by means of transport)

chodzić

to go (on foot) (habitual)

jeździć

to go (by means of transport) (habitual)

kino

cinema

kościół

church

spać

to sleep

wychodzić za mąż

to get married (f)

przystanek autobusowy

bus stop

plaża

beach

wieś

village

wyspa

island

uniwersytet

university

wystawa

exhibition

spacer

walk

urlop

holiday

nikt

nobody, no one

nic

nothing

nigdy

never

nic więcej

nothing more

nigdy więcej

never more

ani jeden

not one (m)

żaden

not any (m)

żadna

not any (f)

żadne

not any (n)

ani...ani

neither...nor

osoba

person

to jest do niczego

this is useless

to żadna pociecha

that's no comfort

nic dziwnego

no wonder

szkoła

school

zegarek

watch

mąż

husband

żona

wife

córka

daughter

brat

brother

siostra

sister

wujek

uncle

ciotka

aunt

dziadek

grandfather

babcia

grandmother

wnuk

grandson

wnuczka

granddaughter

siostrzeniec

nephew

siostrzenica

niece

kuzyn

cousin (m)

kuzynka

cousin (f)

teść

father-in-law

teściowa

mother-in-law

szwagier

brother-in-law

szwagierka

sister-in-law

dziecko

child

rodzina

family

rodzice

parents (pl)

poniedziałek

Monday

wtorek

Tuesday

środa

Wednesday

czwartek

Thursday

piątek

Friday

sobota

Saturday

niedziela

Sunday

dzień

day

tydzień

week

tygodnie

weeks

miesiąc

month

lata

years

dzisiaj

today

jutro

tomorrow

pojutrze

day after tomorrow

wczoraj

yesterday

przedwczoraj

day before yesterday

rano

morning

popołudnie

afternoon

wieczór

evening

południe

noon

północ

midnight

najpierw

first

potem

then, later

natychmiast

immediately

kiedyś

sometime, some day

od pewnego czas

for some time (past)

przez chwilę

for a moment

przez cały czas

the whole time

ostatnio

lately, recently

późno

late

wcześnie

early

do późna

until late

tego dnia

that day

tej nocy

that night

co dzień

every day

co tydzień

every week

co roku

every year

od dzisiaj

from today

od rana do nocy

from morning till night

obecnie

currently

kupować

to buy

pić

to drink

pisać

to write

adresować

to address

budować

to build

chorować

to be ill

całować

to kiss

dziękować

to thank

fotografować

to photograph

kosztować

to cost

pracować

to work

żałować

to regret

żartować

to joke

podróżować

to travel

bić

to beat

czuć się

to feel

myć

to wash

myć się

to wash oneself

żyć

to live

dawać

to give

kłamać

to lie, to not tell the truth

kąpać się

to have a bath

płakać

to cry

teatr

theatre

opera

opera

balet

ballet

muzeum

museum

zamek

castle

pałac

palace

pomnik

monument

ratusz

town hall

ogród

garden

galeria sztuki

art gallery

rynek

market place

plac

town square

restauracja

restaurant

kawiarnia

cafe

miasto

town, city

stolica

capital city

centrum

city centre

kraj

country

świat

world

przewodnik

guide-book

góra

mountain, hill

jezioro

lake

rzeka

river

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording