Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Rural o Urban

urban

Maraming tao, malalaki at matataas ang mga gusali rito

rural

Mangingisda ang karaniwang naninirahan dito.

urban

Gumagagawa sila ng bag at sombrero

rural

Pagtatanim at pag-aani ng palay, gulay at prutas ang gawin ng mga tao rito.

rural

Bulubundukin ang lugar at may mga ginto sa kapaligiran nito

urban

maraming naninirahan dito

rural

layu-layo ang mga bahay ng naninirahan dito

rural

mas makaluma ang mga kagamitan dito

urban

makabago ang mga pamamaraan ng paggawa rito

rural

simple ang pamumuhay rito

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording