27 terms

medical terminology ch. 10

STUDY
PLAY
rhin-
noun
nose
rhinedema
nas-
noun
nose
nasoscope
sept-
noun
septum
nasosepitis
sin-, sinus-
noun
sinus
sinogram,sinusitis
antr-
noun
cavity
nasoantritis
pharyng-
noun
pharynx
pharyngitis
epiglott-, epiglottid-
noun
epiglottis
epiglottic, epiglottidectomy
glott-
noun
glottis
subglottic
laryng-
noun
larynx
laryngectomy
chord-
noun
(vocal) chord
chorditis
trache-
noun
trachea
tracheopyosis
broch-,bronchi-
noun
bronchus
bronchitis, bronchial
bronchiol-
noun
bronchiole
bronchiolectasis
pneum-
noun
air,lung
pneumodynamics
pneumon-
noun
lung
pneumonectomy
pulm-, pulmon-
noun
lung
pulmolith, pulmonitis
pleur-
noun
pleura
pleurocentesis
phren-
noun
diaphragm
epiphrenic
aer-
noun
air
aerocele
pneumat-
noun
air, gas
pneumatology
coni-
noun
dust
pneumoconiosis
tuss(i)-
noun
cough
tussigenic
thorac-
noun
thorax, chest
thoracometry
hygr-
adj
moist
hygrostomia
xer-
adj
dry
xerophthalmia
-ismus
noun
spasm
pharyngismus
-pnea
noun
breathing,respiration
dyspnea