Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

fürdőszoba

bathroom

part

beach

hálószoba

bedroom

központ

centre

sivatag

desert

étkező

dining room

kelet

east

hires

famous

erdő

forest

garázs

garage

kert

garden

zuhanyzik

have a shower

otthon

home

konyha

kitchen

nappali

living room

hegyek

mountains

észak

north

folyó

river

tenger

sea

alszik

sleep

dél

south

tévét néz

watch tv

nyugat

west

hátsó

back

könyvesbolt

bookshop

reggeli szoba

breakfast room

Választ

choose

kényelmes

comfortable

tűzhely

cooker

vidéki ház

country cottage

szekrény

cupboard

különböző

different

étkező rész

dining area

mosogatógép

dishwasher

minden egyes

each

lehetőségek

facilities

gyár

factory

eladó

for sale

hűtőszekrény

fridge

elülső

front

bútor

furniture

edzőterem

gym

érdeklődik v.mi iránt

interested in

konyhai felszerelés

kitchen equipment

nagy

large

luxus

luxury

mikrohullámú sütő

microwave

birtokol

own

hajó

ship

hely

space

négyzetméter

square meters

stressz

stress

stílus

style

terasz

terrace

Ez nem minden.

That's not all.

szokatlan

unusual

hasznos

useful

falu

village

jól felszerelt

well-equipped

milyen tipusú...

What kind of...

szállás

accommodation

repülőtér

airport

városközpont

centre of town

íróasztal

desk

ebédlőasztal

dining table

elektromos felszerelés

electrical equipment

lakás

flat

saját

own

házikedvenc

pet

zseb

pocket

vagyon

possession

mosogató

sink

műteremlakás

studio apartment

svájci óra

Swiss watch

szinház

theatre

üdvözlettel

best wishes

elfoglalt

busy

száraz

dry

hatalmas

huge

táj

landscape

sok alátnivaló

lots to see

zajos

noisy

népszerű

popular

szótag

syllable

széles

wide

karosszék

armchair

üzenetrögzítő

answering machine

könyvespolcok

bookshelves

kávéfőző

coffee machine

porszívó

vacuum cleaner

mosógép

washing machine

étrend

diet

végül

finally

egészséges

healthy

attól tartok

I'm afraid

sziget

Island

egészen

quite

mindig

all the time

terület

area

siet

be in a hurry

közel

close to

sőt még

even

fantasztikus

fantastic

először is

first of all

nagyszerű

great

biztos vagyok benne

I'm sure.

valójában

in fact

étel

meals

jelent

mean

találkozik

meet

természetesen

of course

kívül

outside

rész

part

igazán

really

csodálatos

wonderful

érezd jól magad otthon

to make yoursellf at home

honvágy

home sick

zöld vagy?

Are you green?

el van adva

sold out

törülköző

towel

kampó

hook

Van egy könyv az íróasztalon.

There is a book on the desk.

A könyv az iróasztalon van.

The book is on the table.

például

for example

kancsó

jug

tál

a bowl

mögött

behind

milyen fajta...

what kind of...

fejessaláta

lettuce

mosdó

washbasin

házikedvenc

pet

oda vagyunk v.miért

to be found of

barátra tesz szert

make friends

családi ház

detached house

tömbház

block of flats

lakótelep

housing estate

ikerház

semi-detached house

padló

floor

vörös tégla

red brick

templom

church

ötperces séta

a five minits walk

három fürdőszobás lakás

a three-bathroom flat

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording