Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Francisco Baltazar

Ama ng Panulaang Tagalog. Sumulat ng Florante at Laura. Isang makata at mandudula

Lope K. Santos

Ama ng Balarilang Filipino. Makata at Nobelista

Carlos P. Romulo

Tanging Pilipinong manunulat na nanalo sa Pulitzer Prize.Unang asyanong napili at naglingkod bilang pangulo ng UN General Assembly

Fe del Mundo

Doktor na nagaral sa Harvard University. Nakaimbento ng incubator at jaundice relieving device

Roberto del Rosario

Nakaimbento ng pagtono ng piyano at one-man-band (OMB) o Karaoke

Gregorio Zara

imbentor videophone

Fernando Amorsolo

Mahusay pintor. Hinirang na unang Pambansang Alagad ng Sining. Grand Old man of Philippine Art

Gueillermo Tolentino

Magaling na eskultor. Naglilok ng:
1. Oblation sa UP ( simbolo ng Kalayaan sa
Paaralan)
2. Bonifacio Monument (simbolo ng katapangan at paghahanap ng kalayaan ng mga Pilipino. Ito ang pinakaahalagang obra maestra.
3. Naglilok ng Anyo nina dating Pangulong Manuel L. Quezon, Pangulong Ramon Magsaysay at Pambansang bayaning si Dr. ose Rizal
4. Ginawa din nya ang disenyo ng medalya para sa Ramon Magsaysay Award at ang tatak ng Republika ng Pilipinas.

Cecille Licad

Mahusay sa pagtugtog ng Piyano. Napabilang sa manunugtog sa Phil Philharmonic Orchestra

Levi Celerio

Isang compositor. Lumikha ng walang kamatayang awit tulad ng "Tinikling", "Pasko na naman", "Ang Pasko ay Sumapit", "Sa ugoy ng DUyan".

Napabilang sa Guiness Book of Worrld Records

Liza Macuja-Elizalde

Mahusay na ballerina (ballet dancer). Nakilala sa buong mundo dahil sa galing niya sa pagsayaw

Lea Salonga

Mahusay na mangaawit

Pancho Villa, Gabriel "Flash" Elorde, Luisito Espinosa, Manny "Pacman" Paquiao

Mahusay na boksingero

Efren " Bata" Reyes, Francisco "Django" Bustamante, Jose " Amang" Parica, Alex Pagulayan

Mahusay na manlalaro ng bilyar

Rafael " Paeng" Nepomunceno, Bong Coo

Mahusay ng manlalaro ng bowling

Lydia de Vega, Elma Muros

Mahusay sa pagtakbo

Akiko Thomsom, Eric Buhain

Mahusay sa paglangoy

Eugene Torre, Rogelio Antonio Jr. , Mark Paragua, Wesley So

mahusay sa chess

Dorothy Delasin

mahusay sa golf

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording