Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Exam reviewer based on school textbook

simuno o paksa

bahaging nagsasaad ng pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa: SI ANDRES BONIFACIO ay nagtatag ng Katipunan.

panaguri

bahagi ng pangungusap na nagsasabi ng tungkol sa simuno. Hal: Si Apolinario Mabini ay TINAGURIANG DAKILANG LUMPO.

karaniwang ayos

pangungusap na pinangungunahan ng panaguri at sinusundan ng simuno. Madalas natin itong ginagamit kapag nakikipag-usap tayo sa ating kapwa. Hal: Mag-ehersisyo tayo upang lumusog.

di-karaniwang ayos

pangungusap na pinangungunahan ng simuno at sinusundan ng panaguri. Ito ay pinangungunahan ng panandang ay. Hal: Ang ehersisyo ay nagpapalusog ng katawan.

pasalaysay o paturol

uri ng pangungusap na nagsasalaysay o nagbibigay ng impormasyon, naglalarawa, o nagpapaliwanag ng isang bagay. Natatapos sa tuldok. Hal: Ang lahat ng nabubuhay sa mundo ay nilikha ng Diyos.

patanong

pangungusap na nag-uusisa. Gumagamit ng bantas na patanong. Hal: Sino ang lumikha ng lahat ng nabubuhay sa mundo?

pautos o pakiusap

pangungusap na nagpapahayag ng isang utos o pakiusap. Gumagamit ito ng salitang gaya ng maari, paki, at pwede ba. Nagtatapos ito sa tuldok. Hal: Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ay maylikha ng lahat sa mundo?

padamdam

pangungusap na nagpapahayag ng masidhing damdamin tulad ng tuwa, lungkot, sakit, galit, at gulat. Gumagamit ito ng tandang padamdam. Hal: Ang Diyos ang maylikha ng lahat ng buhay sa mundo!

payak

uri ng pangungusap na nagpapahayag ng iisang kaisipan lamang. Ito'y nagtataglay ng isa o higit pang simuno o panaguri subalit iisang diwa lamang ang ipinahahayag. Hal: Ang puno at halaman ay unti-unti nang naglalaho.

tambalan

pangungusap na nagtataglay ng dalawang kaisipan at pinag-uugnay ng mga pangatnig na tulad ng at, pati, saka, o ni, maging, ngunit. Hal: Ang mga puno sa gubat ay unti-unti nang naglalaho AT ang mga ibon ay wala nang masilungan.

hugnayan

pangungusap na binubuo ng isang punong kaisipan o sugnay na makapag-iisa. Pinag-uugnay ito ng pangatnig na tulad ng KUNG, NANG, BAGO, UPANG, KAPAG, SAPAGKAT. Kakikitaan ito ng relasyong SANHI at BUNGA. Hal.: Marami pang buhay at ari-arian ang masisira kung hindi natin mapapangalagaan.

pangngalan

bahagi ng pananalitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, pook, o pangyayari. Mayroon itong dalawang uri.

pantangi

uri ng pangngalan na tumutukoy sa tiyak o tanging ngalan ng tao, hayop, bagay, o pangyayari. Nagsisimula ito sa malaking titik. Hal: Dylan, Liam, Rochelle, Mt. Pinatubo, Nido, Nestle

pambalana

uri ng pangngalan na tumutukoy sa karaniwang ngalan ng tao, hayop, bagay, o pangyayari. Nagsisimula ito sa maliit na titik maliban kung ito ay ginagamit sa simula ng pangungusap. Hal: bata, matanda, simbahan, kainin, kaarawan, gatas, kape

pangngalang kongkreto o tahas

uri ng pangngalang pambalana na tumutukoy sa mga pangngalang materyal o mga bagay na nakikita at nadarama ng ating mga pandama. Hal: mesa, guro, bulaklak, pagkain, alaga.

pangngalang di-kongkreto o basal

uri ng pangngalang pambalana na tumutukoy sa mga pangngalang hindi materyal. Ito ay nagsasaad ng mga bagay na matatagpuan lamang sa diwa o kaisipan at di-tuwirang nadarama ng ating mga pandama. Hal: lungkot, saya, galit, katalinuhan, kalayaan, kabutihan

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording