NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. proporsiyon
 2. Prime Meridian
 3. Kartograpo (cartographer)
 4. Arctic Circle
 5. Antarctic Circle
 1. a
  parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw
 2. b parallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw
 3. c
  tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo
 4. d
  kabagay; katumbas; kasukat; katimbang
 5. e
  kumakatawan sa simula ng mga linya ng longitude. Ito ay nasa zero longitude at may kabuuang sukat na 180 degrees. HInahati nito ang mundo sa Kanlurang Hemispero at Silangang Hemispero

5 Multiple choice questions


 1. linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

 2. distansya sa pagitan ng dalawang meridian

 3. buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan

 4. pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

 5. linyang patayo o mga linyang tumatakbo mula sa isang polo patungo sa isa pang polo

5 True/False questions

 1. latitude
  distansya sa pagitan ng dalawang meridian

        

 2. Crates
  Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.

        

 3. Tropic of Capricorn
  tawag sa parallel na nasa 23 1/2 timog ng ekwador. pinakatimog na lugar na naaabot ng berikal na sinag ng araw

        

 4. polo
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 5. International Date lineparallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw