NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Arctic Circle
 2. meridian o longitude
 3. International Date line
 4. reference
 5. longitude
 1. a
  distansya sa pagitan ng dalawang meridian
 2. b
  linyang patayo o mga linyang tumatakbo mula sa isang polo patungo sa isa pang polo
 3. c
  parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw
 4. d
  guhit na nasa 180 degrees longitude. magalaga sa pag-alam ng mga oras at mga araw sa iba't-ibang panig ng mundo
 5. e
  puntong sanggunian

5 Multiple choice questions


 1. Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.
 2. gumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492

 3. yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo

 4. kabagay; katumbas; kasukat; katimbang

 5. tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador

5 True/False questions

 1. latitude
  distansya sa pagitan ng dalawang meridian

        

 2. Mga Griyego
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 3. Antarctic Circle
  parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw

        

 4. parallel o latitude
  linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

        

 5. Tropic of Capricorn
  tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador