NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. latitude
 2. Prime Meridian
 3. longitude
 4. parallel o latitude
 5. grid
 1. a
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar
 2. b
  distansya sa pagitan ng dalawang meridian
 3. c
  distansiya sa pagitan ng dalawang parallel
 4. d
  kumakatawan sa simula ng mga linya ng longitude. Ito ay nasa zero longitude at may kabuuang sukat na 180 degrees. HInahati nito ang mundo sa Kanlurang Hemispero at Silangang Hemispero
 5. e
  linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

5 Multiple choice questions

 1. parallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw

 2. magkabilang dulo ng axis ng mundo

 3. yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo

 4. parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw

 5. buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan

5 True/False questions

 1. Crates
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 2. Mga Griyego
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 3. meridian o longitude
  linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

        

 4. International Date line
  guhit na nasa 180 degrees longitude. magalaga sa pag-alam ng mga oras at mga araw sa iba't-ibang panig ng mundo

        

 5. Tropic of Capricorn
  tawag sa parallel na nasa 23 1/2 timog ng ekwador. pinakatimog na lugar na naaabot ng berikal na sinag ng araw