NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Arctic Circle
 2. parallel o latitude
 3. Mga Griyego
 4. Antarctic Circle
 5. meridian o longitude
 1. a
  linyang patayo o mga linyang tumatakbo mula sa isang polo patungo sa isa pang polo
 2. b
  parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw
 3. c parallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw
 4. d
  lahing unang gumawa ng globo
 5. e
  linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

5 Multiple choice questions


 1. tawag sa parallel na nasa 23 1/2 timog ng ekwador. pinakatimog na lugar na naaabot ng berikal na sinag ng araw

 2. tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador

 3. Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.

 4. magkabilang dulo ng axis ng mundo
 5. gumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492

5 True/False questions

 1. digri (degree)
  yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo

        

 2. International Date line
  guhit na nasa 180 degrees longitude. magalaga sa pag-alam ng mga oras at mga araw sa iba't-ibang panig ng mundo

        

 3. heograpiya
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 4. Prime Meridian
  kabagay; katumbas; kasukat; katimbang

        

 5. grid
  magkabilang dulo ng axis ng mundo