NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. reference
 2. Antarctic Circle
 3. Arctic Circle
 4. proporsiyon
 5. Kartograpo (cartographer)
 1. a
  tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo
 2. b parallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw
 3. c
  kabagay; katumbas; kasukat; katimbang
 4. d
  parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw
 5. e
  puntong sanggunian

5 Multiple choice questions

 1. gumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492

 2. guhit na nasa 180 degrees longitude. magalaga sa pag-alam ng mga oras at mga araw sa iba't-ibang panig ng mundo

 3. yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo

 4. tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador

 5. buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan

5 True/False questions

 1. Tropic of Capricorn
  tawag sa parallel na nasa 23 1/2 timog ng ekwador. pinakatimog na lugar na naaabot ng berikal na sinag ng araw

        

 2. Crates
  Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.

        

 3. meridian o longitude
  linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

        

 4. Mga Griyego
  lahing unang gumawa ng globo

        

 5. polo
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

Create Set