NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. grid
 2. Martin Behaim
 3. polo
 4. heograpiya
 5. longitude
 1. a
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar
 2. b
  magkabilang dulo ng axis ng mundo
 3. c
  distansya sa pagitan ng dalawang meridian
 4. d
  buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan
 5. e gumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492

5 Multiple choice questions


 1. guhit na nasa 180 degrees longitude. magalaga sa pag-alam ng mga oras at mga araw sa iba't-ibang panig ng mundo

 2. tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo

 3. distansiya sa pagitan ng dalawang parallel

 4. linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

 5. tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador

5 True/False questions

 1. Mga Griyego
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 2. Prime Meridian
  puntong sanggunian

        

 3. reference
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 4. Tropic of Capricorn
  tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador

        

 5. proporsiyon
  magkabilang dulo ng axis ng mundo