NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Tropic of Capricorn
 2. longitude
 3. latitude
 4. Prime Meridian
 5. meridian o longitude
 1. a
  tawag sa parallel na nasa 23 1/2 timog ng ekwador. pinakatimog na lugar na naaabot ng berikal na sinag ng araw
 2. b
  distansya sa pagitan ng dalawang meridian
 3. c
  distansiya sa pagitan ng dalawang parallel
 4. d
  kumakatawan sa simula ng mga linya ng longitude. Ito ay nasa zero longitude at may kabuuang sukat na 180 degrees. HInahati nito ang mundo sa Kanlurang Hemispero at Silangang Hemispero
 5. e
  linyang patayo o mga linyang tumatakbo mula sa isang polo patungo sa isa pang polo

5 Multiple choice questions


 1. tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador

 2. buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan

 3. tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo

 4. kabagay; katumbas; kasukat; katimbang

 5. linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

5 True/False questions

 1. grid
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 2. Antarctic Circle
  parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw

        

 3. Arctic Circleparallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw

        

 4. digri (degree)
  yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo

        

 5. Martin Behaimgumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492