NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Antarctic Circle
 2. Martin Behaim
 3. Arctic Circle
 4. latitude
 5. reference
 1. a gumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492
 2. b parallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw
 3. c
  puntong sanggunian
 4. d
  distansiya sa pagitan ng dalawang parallel
 5. e
  parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw

5 Multiple choice questions


 1. kumakatawan sa simula ng mga linya ng longitude. Ito ay nasa zero longitude at may kabuuang sukat na 180 degrees. HInahati nito ang mundo sa Kanlurang Hemispero at Silangang Hemispero

 2. tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo

 3. tawag sa parallel na nasa 23 1/2 timog ng ekwador. pinakatimog na lugar na naaabot ng berikal na sinag ng araw

 4. kabagay; katumbas; kasukat; katimbang

 5. magkabilang dulo ng axis ng mundo

5 True/False questions

 1. International Date line
  guhit na nasa 180 degrees longitude. magalaga sa pag-alam ng mga oras at mga araw sa iba't-ibang panig ng mundo

        

 2. meridian o longitude
  linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

        

 3. digri (degree)
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 4. grid
  magkabilang dulo ng axis ng mundo

        

 5. heograpiya
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

Create Study Set