NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. meridian o longitude
 2. proporsiyon
 3. grid
 4. Crates
 5. Mga Griyego
 1. a
  linyang patayo o mga linyang tumatakbo mula sa isang polo patungo sa isa pang polo
 2. b
  Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.
 3. c
  lahing unang gumawa ng globo
 4. d
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar
 5. e
  kabagay; katumbas; kasukat; katimbang

5 Multiple choice questions


 1. guhit na nasa 180 degrees longitude. magalaga sa pag-alam ng mga oras at mga araw sa iba't-ibang panig ng mundo

 2. kumakatawan sa simula ng mga linya ng longitude. Ito ay nasa zero longitude at may kabuuang sukat na 180 degrees. HInahati nito ang mundo sa Kanlurang Hemispero at Silangang Hemispero

 3. linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

 4. distansiya sa pagitan ng dalawang parallel
 5. parallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw

5 True/False questions

 1. Martin Behaimgumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492

        

 2. reference
  Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.

        

 3. Kartograpo (cartographer)
  yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo

        

 4. heograpiya
  buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan

        

 5. Arctic Circleparallel na nasa 66 1/2 degree ng ekwador. pinakatimog na hanggahang naabot ng palihis na sinag ng araw

        

Create Set