NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Kartograpo (cartographer)
 2. Arctic Circle
 3. Crates
 4. polo
 5. reference
 1. a
  parallel na nasa 66 1/2 Hilaga ng ekwador. pinakahilagang hanggahang naaabot ng palihis ng sinag ng araw
 2. b
  puntong sanggunian
 3. c
  tawag sa taong gumagawa ng mapa at globo
 4. d
  Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.
 5. e
  magkabilang dulo ng axis ng mundo

5 Multiple choice questions


 1. linyang patayo o mga linyang tumatakbo mula sa isang polo patungo sa isa pang polo

 2. guhit na nasa 180 degrees longitude. magalaga sa pag-alam ng mga oras at mga araw sa iba't-ibang panig ng mundo

 3. yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo

 4. distansya sa pagitan ng dalawang meridian

 5. tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador

5 True/False questions

 1. Mga Griyego
  lahing unang gumawa ng globo

        

 2. Martin Behaimgumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492

        

 3. heograpiya
  buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan

        

 4. proporsiyon
  kabagay; katumbas; kasukat; katimbang

        

 5. Prime Meridian
  kumakatawan sa simula ng mga linya ng longitude. Ito ay nasa zero longitude at may kabuuang sukat na 180 degrees. HInahati nito ang mundo sa Kanlurang Hemispero at Silangang Hemispero