NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. Tropic of Capricorn
 2. Tropic of Cancer
 3. heograpiya
 4. latitude
 5. Crates
 1. a
  tawag sa parallel na nasa 23 1/2 timog ng ekwador. pinakatimog na lugar na naaabot ng berikal na sinag ng araw
 2. b
  Griyego na gumawa ng globo noong 150 B.C.
 3. c
  buhat sa mga salitang Griyego ng "geo at graphein" geo nangangahulugang mundo at ang graphein ay sumulat o ilarawan
 4. d
  distansiya sa pagitan ng dalawang parallel
 5. e
  tawag sa parallel na nasa 23 1/2 degree hilaga ng ekwador

5 Multiple choice questions


 1. linyang patayo o mga linyang tumatakbo mula sa isang polo patungo sa isa pang polo

 2. pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

 3. guhit na nasa 180 degrees longitude. magalaga sa pag-alam ng mga oras at mga araw sa iba't-ibang panig ng mundo

 4. yunit na ginagamit sa latitude at longitude upang matukoy ang mga lugar sa mundo

 5. linyang pahiga o mga linyang tumatakbo sa pasilangan-kanlurang direksiyon paikot sa mundo na nasa globo

5 True/False questions

 1. polo
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 2. Mga Griyego
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar

        

 3. Martin Behaimgumawa ng pinakamatandang globong buo pa rin hanngang ngayon na makikita sa museo ng Nuremberg, Germany na nabuo noong 1492

        

 4. Prime Meridian
  kabagay; katumbas; kasukat; katimbang

        

 5. reference
  pinagsasamang guhit latitude at longitude, ginagamit na reference sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng isang lugar