Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Mapa

isang representasyong grapikal ng lahat ng bahagi o isang bahagi ng lugar sa isang patag na ibabaw (flat surface). Mahalaga ito sa pag-aaral ng heograpiya; kadalasang ginagamit ng mga manlalakbay o sinumang taong naghahanap ng eksaktong lokasyon ng isang lugar dahil mas madali at magaan itong dalhin, natitiklop at nairorolyo, mura at maraming makukuhang impormasyon gaya ng lokasyon, hugis, laki, elebasyon (taas ng lugar), direksiyon, at hanggahan ng isang lugar

Ang paghahanap ng direksiyon

isang mahalagang kasanayang dapat matutuhan ng lahat. Ang paglinang ng kasanayan dito ay makatutulong sa madaling paghahanap ng mga lugar gamit ang mapa.

heograpiya

ang pagsulat o paglalarawan ng mundo; pag-aaral ng mga katangiang pisikal sa ibabaw ng mundo at ng iba't-ibang gawaing nagaganap dito

iskala

tunay na sukat ng isang lugar na tinutumbasan ng maliliit na sukat na makikita sa mapa

kartograpo (cartographer)

tawag sa taong gumagawa ng mapa

kompas

instrumentong ginagamit sa pagtukoy ng direksiyon

legend

isang pagpapaliwanag ng mga simbolo at ang kahulugan ng mga ito na ginagamit sa mapa

titulo

malalaman kung anong uri ng mapa ang tinitingnan

legend

nagpapaliwanag sa iba't-ibang simbolo o palatandaang ginagamit sa isang mapa

iskala (scale)

ipinapakita dito ang pag-uugnayan sa pagitan ng sukat o distansiya sa mapa at katumbas na sukat o distansiya ng lugar; ginawa ito upang maipakita ang sukat at layo ng isang lugar mula sa aktwal na sukat at distansiya nito; ipinapakita nito na ang malalaking bagay ay maaaring katawanin ng maliliit na bagay

direksiyon

nagpapakita ng oryentasyon ng mapa. lahat ng mapa ay dapat nakatuon s Hilaga

mga longitude at latitude

nagpapakita sa heograpikal na lawak ng lugar na saklaw ng mapa

Mapang Pulitikal (Political Map)

Ipinapakita nito ang mga hangganan ng teritoryong nasasakupan ng isang bansa kasama ang katubigang nakapaligid dito. Ipinapakita rin dito ang mga bayan, lungsod, at mga pangunahing lansangan.

Mapang Pisikal (Physical Map)

Mga partikular na anyong lupa at anyong tubig ang ipinapakita ng mapang ito.

Mapang Pangklima (Climate Map)

Ipinapakita nito ang iba't-ibang uri ng klimang umiiral sa isang lugar. Matutunghayan din dito ang pangkalahatang klima ng mga lugar sa isang bansa

Mapang Ekonomiko (Economic Map)

Ipinapakita nito ang uri, dami, at pagbabahagi ng mga likas na yaman ng isang lugar o bansa

Pangunahing direksiyon

Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran

Mga Pangalawang direksiyon

sa pagitan ng mga pangunahing direksiyon

Lokasyong relatibo

ang lokasyon ng isang lugar ay ibinabatay sa pamamagitan ng nakapaligid o hangganan nito

North Arrow compass

isang arrow na nakaturo sa Hilaga na may malaking titik N sa dulo na kumakatawan sa salitang north o hilaga

Compass Rose

panandang parang isang bituin na may walong tulis. Ang apat na malalaking tulis ay kumakatawan sa pangunahing direksiyon at ang apat na maiikling tulis sa pagitan ng malalaking tulis ay kumakatawan sa pangalawang direksiyon

verbal scale

isang uri ng iskala. halimbawa ay one centimeter, equals 1 kilometer

fractional scale

nagpapakita ng iskala sa pamamagitan ng isang fraction na nakasaad sa ratio. Hal. 1 cm: 1 km

graphic bar o linear scale

nagpapakita ng iskala sa pamamagitan ng isang graduated line

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording