29 terms

G4 Pinyin ie üe er

Pinyin Lesson 15 - ie üè er
STUDY
PLAY
jiě jie (姊姊)
older sister
xiě (寫)
to write
xié (鞋)
shoes
xiè xie (謝謝)
thank you
hú dié (蝴蝶)
butterfly
yé ye (爺爺)
grandpa
yè (葉)
leaf
shù yè (樹葉)
leaf
yě shòu (野獸)
wild animal
yè (頁)
page
dì wǔ yè (第五頁)
page 5
nüè (虐)
mistreatment
jué (決)
decide
xuě (雪)
snow
xià xuě (下雪)
snowing
xuē (靴)
boots
yǔ xuē (雨靴)
rainboots
xuě xuē (雪 靴)
snowboots
què (雀)
sparrow
xué (學)
to learn
xiǎo xué (小學)
elementary school
yuè (月)
moon or month
èr (二)
two
èr shí (二十)
twenty
ér zi (兒子)
son
ěr duo (耳朵)
ear
yě (也)
also
wǒ chī shuǐ guǒ (我吃水果)
I eat fruits
yě hē guǒ zhī (也喝果汁)
also drink juice